Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-PTH-142027-TT

Cơ quan thống kê:

Phú Thọ - Sở Tài chính

Tên thủ tục hành chính:

Đề nghị mua sắm tài sản nhà nước

Đề nghị mua sắm tài sản nhà nước

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý tài sản nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Các sở, ngành liên quan.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính
Tờ trình trình UBND tỉnh

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;
- Nộp hồ sơ xin mua sắm tài sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra nếu hồ sơ đủ thủ tục theo quy định thì viết phiếu hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức và chuyển ngay hồ sơ đến các phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan thẩm định, báo cáo Giám đốc Sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức bổ sung hoàn chỉnh;
- Tổ chức mang giấy hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính nhận kết quả
2.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. 1- Tờ trình xin mua sắm tài sản
2- Số lượng, thông số kỹ thuật
3- Mục đích sử dụng.
4- Báo cáo kiểm kê tài sản
2.
Số bộ hồ sơ:
02 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Mẫu số 04b/ĐKTSNN tổng hợp xe ô tô đề nghị đăng ký Thông tư số 35/2007/TT-BTC n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Phải là cơ quan có tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác
2. Phải là cơ quan chuyên môn có nhu cầu sử dụng thiết bị, phương tiện chuyên dùng, Phải trong tiêu chuẩn định mức do nhà nước quy định Quyết định số 170/2006/QĐ-TT...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ