Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-PTH-095254-TT

Cơ quan thống kê:

Phú Thọ - UBND tỉnh Phú Thọ

Tên thủ tục hành chính:

Phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư XDCB

Phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư XDCB

Thông tin

Lĩnh vực:

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
- Đối với dự án nhóm B tối đa không quá 5 tháng - Đối với dự án nhóm C tối đa không quá 4 tháng
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. - Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;
- Nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" của UBND cấp huyện, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nếu hồ sơ còn thiếu thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện, bổ xung; nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả. Nếu gửi qua bộ phận văn thư, lãnh đạo UBND huyện chuyển hồ sơ về phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định
- Chủ đầu tư mang giấy hẹn để nhận kết quả, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" trả kết quả cho chủ đầu tư; hoặc phòng Tài chính - Kế hoạch trả trực tiếp cho chủ đầu tư.
2.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của Phòng Tài chính - Kế hoạch.
- Biên bản thẩm tra quyết toán hoàn thành giữa Phòng Tài chính - Kế hoạch và Chủ đầu tư.
- Tờ trình đề nghị thẩm đinh, phê duyệt quyết toán của Chủ đầu tư
- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo Phụ lục số 02 - Thông tư 33/2007/TT-BTC và Thông tư số 75/2008/TT-BTC ngày 28/8/2008 hướng dẫn quản lý vốn đầu tư thuộc vốn ngân sách xã, phường, thị trấn
* Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản gốc hoặc bản sao):
- Văn bản/Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp huyện
- Quyết định phân bổ vốn hoặc thông báo vốn.
- Quyết định phê duyệt Dự án (nếu có)
- Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT (TKBVTC - Tổng dự toán)
- Quyết định chỉ thầu (đối với công trình chỉ định thầu)
- Quyết định thành lập BQL dự án. (trừ các Ban QLDA thuộc cấp huyện)
- Quyết định thành lập Tổ tư vấn giúp việc đấu thầu + Chứng chỉ đấu thầu của các thành viên trong tổ tư vấn.
- Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu.
- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu.
- Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu.
- Các hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản gốc hoặc bản sao).
*Các nhà thầu thực hiện dự án bao gồm:
- Tư vấn khảo sát thiết kế, lập Dự án, Báo cáo KTKT,….
- Tư vấn thẩm tra thiết kế, Dự án, Báo cáo KTKT,…(Nếu có)
- Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và Đánh giá lựa chọn nhà thầu
- Tư vấn giám sát thi công
- Nhà thầu thi công
- Các đơn vị khác thực hiện các công việc theo quyết định duyệt BCKTKT (Nếu có)
* Hệ thống các biên bản:
- Biên bản nghiệm thu hồ sơ Báo cáo KTKT, hồ sơ thiết kế, dự toán
- Biên bản thẩm tra Báo cáo KTKT, hồ sơ thiết kế, dự toán (Nếu có)
- Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình. Biên bản nghiệm thu khối lượng. Biên bản nghiệm thu vật liệu
- Các biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị (Nếu có)
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng
- Biên bản đóng thầu, biên bản mở thầu.
- Biên bản chấm thầu (xét thầu), Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư, Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu của Tổ tư vấn.
- Hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu)
- Hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất đối với chỉ định thầu)
- Báo cáo kinh tế kỹ thuật / Thuyết minh dự án
- Bản vẽ thiết kế thi công
- Tổng dự toán, dự toán chi tiết (đã được sửa theo thẩm định).
- Bản vẽ hoàn công.
- Hồ sơ quyết toán khối lượng, quyết toán chi phí khác
- Nhật ký công trình.
- Hoá đơn vật liệu.
- Phiếu thí nghiệm vật liệu. Phiếu thiết kế thành phần hỗn hợp vật liệu
- Hồ sơ chi khác, hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan (hoá đơn, hợp đồng + thanh lý hợp đồng, phiếu thu phí, lệ phí,…)
- Đối với các chi phí phát sinh ngoài Dự toán được duyệt (xây lắp, chi khác,…) yêu cầu phải có Quyết định duyệt điều chỉnh/bổ xung dự toán; Dự toán điều chỉnh/bổ xung; Quyết định chỉ định thầu phần bổ xung; Hoặc văn bản chủ trương của UBND thành phố cho phép tiếp tục thực hiện phần điều chỉnh/bổ xung và cập nhật khi lập Quyết toán.
- Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (bản gốc); kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị (Nếu có).
- Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước; kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư (Nếu có).
2.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ