Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-PTH-089389-TT

Cơ quan thống kê:

Phú Thọ - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ

Tên thủ tục hành chính:

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn

Thông tin

Lĩnh vực:

Đất đai

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Tài nguyên Môi trường
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
- Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Trường hợp từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. - Phí cấp giấy CN:
- Phí thẩm định hồ sơ:
+ Đối với đất đô thị:
+ Đối với đất nông thôn:
25.000đ

250.000đ/hồ sơ
100.000đ
Nghị quyết Số 92/2006/NQ-HĐN...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. - Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;
- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nếu hồ sơ còn thiếu thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho cá nhân;
- Cá nhân mang giấy hẹn tới để nhận kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân.
2.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu).
- Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất (theo mẫu).
- Hồ sơ kỹ thuật thửa đất + Mảng bản đồ địa chính khu vực
- Quyết định giao đất, Biên bản cắm đất; Biên lai thu tiền sử dụng đất (Đất Nhà nước cấp).
- Đơn xin hợp thức quyền sử dụng đất (theo mẫu, nếu có).
- Phiếu lấy ý kiến dân cư trong trường hợp không có giấy tờ xác định thời điểm sử dụng đất (Theo Thông tư 06 - Đất thổ cư).
- Danh sách niêm yết công khai và kết thúc công khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Theo Thông tư 06).
- Biên lai thu thuế nhà đất hàng năm (Chủ yếu đối với những trường hợp là đất thổ cư, ông cha để lại...)
- Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 của Luật Đất đai năm 2003:
+ Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện đất đai của Nhà nước VNDCCH, Chính phủ cánh mạng lâm thời ....
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;
+ Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất;
+ Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;
+ Giấy tờ thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của Pháp luật.
+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.
+ Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất tho bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...
- Biên bản họp gia đình (nếu cần).
- Biên bản kiểm tra hiện trạng các công trình trên đất (Đối với đất thổ cư cũ, không phải đất Nhà nước cấp).
- Trích lục án dân sự (nếu cần).
- Trích lục bản đồ hoặc trích đo thực địa thửa đất
- Giấy chứng tử (nếu cần).
- Cam kết tài sản riêng (nếu cần).
- Giấy cam kết chữ ký các hộ giáp ranh.
- Bản sao giấy khai sinh trong trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ tài chính
- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu cần).
- Sổ Hộ khẩu + CMTND kèm theo.
- Văn bản uỷ quyền xin cấp GCNQSD đất (trường hợp được uỷ quyền)
- Văn bản phân chia tài sản thừa kế (nếu có)
2.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ - Trong trường hợp phải xác định nghĩa vụ tài chính 02 (bộ)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ