Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-NAN-090585-TT

Cơ quan thống kê:

Nghệ An - UBND cấp huyện - tỉnh Nghệ An

Tên thủ tục hành chính:

Lập, thẩm định và phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Lập, thẩm định và phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài chính

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không quá 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phương án tổng thể
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Phê duyệt

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Sau khi có văn bản xác định chủ trương thu hồi đất (đối với trường hợp thu hồi đất theo quy hoạch), văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư (đối với trường hợp thu hồi đất theo dự án) của cấp có thẩm quyền hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư, tái định cư (nếu có) hoặc quyết định giao nhiệm vụ chuẩn bị mặt bằng để xây dựng công trình của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư gửi văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất bị thu hồi để triển khai và thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án;
2. Bước 2 Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện việc lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (sau đây gọi là phương án tổng thể) trên cơ sở số liệu, tài liệu hiện có do cơ quan Tài nguyên và Môi trường cung cấp.
3. Bước 3 Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nộp hồ sơ phương án tổng thể tại Phòng Tài chính Kế hoạch (hoặc Phòng Tài chính) cấp huyện để thẩm định.
4. Bước 4 Phòng Tài chính Kế hoạch (hoặc Phòng Tài chính) cấp chủ trì phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan có liên quan tiến hành thẩm định phương án và trình Ủy ban nhân dân cùng cấp xét duyệt.
5. Bước 5 Sau khi phương án tổng thể được xét duyệt, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có trách nhiệm thông báo cho người đang sử dụng đất biết lý do thu hồi đất; dự kiến về mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; biện pháp chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm; thời gian di chuyển và bàn giao đất bị thu hồi được nêu trong phương án tổng thể.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Văn bản xác định chủ trương thu hồi đất (đối với trường hợp thu hồi đất theo quy hoạch) hoặc văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư (đối với trường hợp thu hồi đất theo dự án) của cấp có thẩm quyền;
2. Bản vẽ mặt bằng định vị hoặc thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
3. Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
4. Trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất dự kiến thu hồi;
5. Văn bản đề nghị thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gửi Sở Tài chính, các ngành liên quan (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng) hoặc Phòng Tài chính cấp huyện (đối với phương án do cấp huyện thẩm định), kèm theo:
+ Bảng tổng hợp diện tích các loại đất; vị trí đất nông nghiệp theo quy định tại bảng giá đất hàng năm; số tờ bản đồ, số thửa;
+ Bảng tổng hợp về số hộ, số nhân khẩu, số lao động trong khu vực thu hồi đất, trong đó nêu rõ số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp, số hộ phải tái định cư;
+ Dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản trên đất, mồ mả và dự kiến địa điểm, diện tích đất khu vực tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, phương thức tái định cư và di chuyển mồ mả (nếu có);
+ Dự kiến biện pháp trợ giúp giải quyết việc làm và kế hoạch chuyển đổi ngành nghề;
+ Danh mục các công trình và quy mô các công trình của Nhà nước, của tổ chức, của cơ sở tôn giáo, của cộng đồng dân cư phải di dời và dự kiến địa điểm để di dời;
+ Dự toán kinh phí thực hiện phương án, nguồn kinh phí thực hiện phương án và tiến độ thực hiện.
Số bộ hồ sơ:
02
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Giấy xác nhận nguồn gốc, thời gian và diện tích sử dụng đất (mẫu số 1) Quyết định 147/2007/QĐ-UBND...
2. Bản tự kê khai tài sản (mẫu số 2) Quyết định 147/2007/QĐ-UBND...
3. Biên bản kiểm kê hiện trạng (mẫu số 3) Quyết định 147/2007/QĐ-UBND...
4. Biên bản xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ (mẫu số 4) Quyết định 147/2007/QĐ-UBND...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ