Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-NHA-188138-TT

Cơ quan thống kê:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Vụ Thi đua Khen thưởng

Tên thủ tục hành chính:

Tặng thưởng Tập thể lao động xuất sắc

Tặng thưởng Tập thể lao động xuất sắc

Thông tin

Lĩnh vực:

Hoạt động khác

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ngân hàng Nhà nước
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Vụ Thi đua Khen thưởng
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không quy định
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Chậm nhất ngày 31/1 hàng năm các đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức đoàn thể ngành Ngân hàng gửi hồ sơ về NHNN Việt Nam (Vụ Thi đua - Khen thưởng); Đối với Học viện Ngân hàng và Trường đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh chậm nhất ngày 15/8 hàng năm; Các đơn vị thuộc các TCTD trong nước, các tổ chức tín dụng nước ngoài, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, doanh nghiệp thuộc Ngân hàng nhà nước và cơ quan thường trực các hiệp hội do NHNN quản lý gửi hồ sơ chậm nhất ngày 15/3 hàng năm
2. Bước 2 Sau khi nhận được hồ sơ của đơn vị, Vụ Thi đua - Khen thưởng thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành cho ý kiến trước khi trình Thống đốc quyết định. Trường hợp cần thiết, Vụ Thi đua - Khen thưởng gửi xin ý kiến một số đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước
3. Bước 3 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định tặng thưởng hoặc ủy quyền cho Thủ trưởng các đơn vị được quy định tại Thông tư số 36/2011/TT-NHNN tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị kèm danh sách cá nhân được đề nghị khen thưởng (mẫu số 2);
2. Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể được đề nghị khen thưởng (mẫu số 6);
3. Biên bản họp, kèm kết quả bỏ phiếu của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị phải có số phiếu đồng ý của các thành viên hội đồng từ 70% trở lên;
Số bộ hồ sơ:
1 bộ (bản chính)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Mẫu Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng (mẫu số 2); Thông tư số 36/2011/TT-NHNN...
2. Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể được đề nghị khen thưởng (mẫu số 6); Thông tư số 36/2011/TT-NHNN...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Tiêu chuẩn danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật Thi đua, Khen thưởng và điểm đ, khoản 2, Mục I Thông tư số 02/2011/TT-BNV Thông tư số 36/2011/TT-BGTVT...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ