Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-NHA-003694-TT

Cơ quan thống kê:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Tên thủ tục hành chính:

Thay đổi nội dung hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

Thay đổi nội dung hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

Thông tin

Lĩnh vực:

Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Văn bản chấp thuận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Tổ chức tài chính quy mô nhỏ có nhu cầu thay đổi nội dung hoạt động phải nộp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) bộ hồ sơ;
2. Bước 2 Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung hoạt động, Ngân hàng Nhà nước có xác nhận bằng văn bản về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ hoặc thông báo cho tổ chức tài chính quy mô nhỏ về những giấy tờ, tài liệu cần bổ sung.
3. Bước 3 Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước gửi văn bản xác nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận thay đổi của tổ chức tài chính quy mô nhỏ. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời nêu rõ lý do không chấp thuận.
4. Bước 4 Sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản, tổ chức tài chính quy mô nhỏ phải:
a) Tiến hành các thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh trong thời gian ít nhất là mười ngày làm việc;
b) Đăng báo trung ương hoặc địa phương nơi đặt trụ sở chính bằng tiếng Việt trong ba số báo liên tiếp về những thay đổi đã được chấp thuận;
c) Sửa đổi, bổ sung những nội dung có liên quan trong Điều lệ và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được uỷ quyền) đề nghị thay đổi nội dung hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ, trong đó nêu rõ sự cần thiết, lý do thay đổi và biện pháp giải quyết các tồn tại (nếu có) trong trường hợp được chấp thuận thay đổi;
2. Văn bản của Hội nghị thành viên nhất trí về việc thay đổi nội dung hoạt động;
3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị chấp thuận việc thay đổi nội dung hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ;
4. Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động đến thời điểm cuối tháng gần nhất của tổ chức tài chính quy mô nhỏ;
5. Các tài liệu khác (nếu cần).
Số bộ hồ sơ:
01 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ