Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-LAN-010182-TT

Cơ quan thống kê:

Long An - Thi hành án dân sự tỉnh Long An

Tên thủ tục hành chính:

Cưỡng chế giao vật, tài sản khác theo bản án, quyết định

Cưỡng chế giao vật, tài sản khác theo bản án, quyết định

Thông tin

Lĩnh vực:

Thi hành án dân sự

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Thi hành án dân sự tỉnh, huyện, thị
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Thi hành án dân sự tỉnh, huyện, thị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Các cơ quan ban, ngành có liên quan và chính quyền địa phương.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại nơi có tài sản
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí thi hành án
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Biên bản giao vật, tài sản

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Tiến hành xác minh vật, tài sản phải giao còn không? Ai đang quản lý; tình trạng vật, tài sản. Nếu cần thiết Chấp hành viên phải xác minh tại cơ quan hữu quan.
2. Bước 2: Chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế giao vật, tài sản.
3. Bước 3: Lập phương án cưỡng chế và dự toán chi phí cưỡng chế.
4. Bước 4: Thông báo về việc cưỡng chế cho các bên thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ( nếu có)
5. Bước 5: Tống đạt quyết định cưỡng chế, dự toán chi phí cưỡng chế, thông báo thời gian, địa điểm cưỡng chế cho các bên thi hành án.
6. Bước 6: Mời Hội đồng cưỡng chế, chính quyền địa phương lực lượng bảo vệ và người chứng kiến.
7. Bước 7: Thông báo thu phí thi hành án cho nguời được thi hành án (nếu giá trị vật, tài sản có giá ngạch )
8. Bước 8: Tổ chức cưỡng chế.
-Công bố quyết định cuỡng chế
-Lập biên bản giao vật, tài sản cho người đuợc thi hành án.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. + Bản sao bản án, quyết định của Toà án,
2. + Đơn yêu cầu thi hành án,
3. + Quyết định thi hành án.
4. + Giấy báo tự nguyện thi hành án.
5. + Biên bản bản tống đạt quyết định thi hành án, giấy báo tự nguyện thi hành án.
6. + Biên bản xác minh
7. + Biên bản giải quyết thi hành án ( nếu có ).
8. + Quyết định cưỡng chế .
9. + Kế hoạch cưỡng chế .
10. + Bảng dự toán chi phí cưỡng chế.
11. + Thông báo cưỡng chế .
12. + Biên bản tống đạt quyết định cưỡng chế và các giấy tờ khác có liên quan đến việc cưỡng chế
13. + Biên bản cưỡng chế giao vật, tài sản.
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn yêu cầu thi hành án (mẫu đơn viết tay) Nghị định 173/2004/NĐ-CP ngà...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Nếu vật phải trả không còn thì Chấp hành viên hướng dẫn để các bên thỏa thuận thanh toán giá trị của vật. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được thì Chấp hành viên buộc người phải thi hành án trả cho người được thi hành án số tiền tương đương với giá trị của vật tại thời điểm thi hành án.Nếu vật có giá trị lớn hoặc khó xác định giá thì phải lập Hội đồng định giá. Pháp lệnh thi hành án dân sự
2. Không quá 30 ngày kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định, giấy báo tự nguyện thi hành án có điều kiện mà không tự nguyện thi hành . Pháp lệnh thi hành án dân sự
3. Không được cưỡng chế trong các ngày nghỉ theo quy định của Pháp luật lao động và trong khoảng 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau hoặc vì lý do đặc biệt khác do Chính Phủ quy định, trừ truờng hợp ngăn chặn người phải thi hành án tẩu tán, huỷ hoại tài sản. Pháp lệnh thi hành án dân sự
4. Không được cưỡng chế 15 ngày trước và sau tết Nguyên đán, các ngày truyền thống đối với các đối tượng chính sách, nếu họ là người phải thi hành án và các trường hợp khác do Bộ trưởng, Bộ Tư pháp quy định. Pháp lệnh thi hành án dân sự
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)