Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-LAN-009977-TT

Cơ quan thống kê:

Long An - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tên thủ tục hành chính:

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu)

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu)

Thông tin

Lĩnh vực:

Đấu thầu

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Đơn vị thẩm định báo cáo kết quả chào hàng cạnh tranh trình người quyết định đầu tư phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu có giá gói thầu từ 1 tỷ đồng trở lên. Chủ đầu tư phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh dưới 1 tỷ đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
- Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định kết quả chào hàng cạnh tranh các gói thầu từ 1 tỷ đồng trở lên đối với dự án có tổng mức đầu tư > 7 tỷ đồng do Chủ tịch UBND tỉnh làm cấp quyết định đầu tư và ủy quyền Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cấp quyết định đầu tư. - UBND tỉnh ủy quyền Thủ trưởng cơ quan làm chủ đầu tư phê duyệt kết quả đấu thầu (kể cả kết quả lựa chọn nhà thầu) các gói thầu Mua sắm hàng hóa, xây lắp thuộc dự án có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng và các gói thầu dịch vụ tư vấn dưới 1 tỷ đồng; phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm trực tiếp thuộc dự án do mình làm chủ đầu tư (Đối với các gói thầu do người quyết định đầu tư ủy quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, người được ủy quyền chịu trách nhiệm qui định đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu - theo qui định tại khoản 6 điều 59 NĐ58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước, Sở Xây dựng
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian qui định theo khoản 6 điều 31 Luật Đấu thầu là tối đa 20 ngày
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. - Lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu - Mức phí: bằng 0,01% so với giá gói thầu nhưng tối thiểu là 500.000 đồng
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Báo cáo thẩm định

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận 01 cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư
2. Bước 2: Xem xét, thẩm định đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp khi thực hiện hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu. Cơ quan thẩm định căn cứ vào các tài liệu do chủ đầu tư, bên mời thầu cung cấp, báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia đấu thầu hoặc tổ chức, đơn vị trực tiếp thực hiện việc đánh giá hồ sơ đề xuất, ý kiến đánh giá của từng thành viên trực tiếp tham gia đánh giá hồ sơ đề xuất và các tài liệu liên quan nhằm đảm bảo tính khách quan trong việc thẩm định về kết quả lựa chọn nhà thầu (phòng Thẩm định)
3. Bước 3: Lập báo cáo thẩm định trình người quyết định đầu tư phê duyệt (phòng Thẩm định)
4. Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận 01 cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, riêng thứ bảy chỉ tiếp nhận và trả hồ sơ buổi sáng
+ Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00
+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất của tổ chuyên gia đấu thầu, tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp (gồm cơ sở pháp lý, quá trình tổ chức lựa chọn và đánh giá hồ sơ đề xuất, đề nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu)
2. Tờ trình (báo cáo) kết quả lựa chọn nhà thầu trình người quyết định đầu tư của chủ đầu tư.
3. Các tài liệu liên quan gồm:
- Bản chụp quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; điều ước hoặc thoả thuận quốc tế (nếu có); kế hoạch đấu thầu;
- Hồ sơ yêu cầu.
- Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp;
- Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất, biên bản mở hồ sơ đề xuất;
- Các hồ sơ đề xuất, và các tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung liên quan;
- Văn bản phê duyệt các nội dung của quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định;
- Biên bản thương thảo hợp đồng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn;
- Ý kiến về kết quả lựa chọn nhà thầu của tổ chức tài trợ nước ngoài (nếu có);
4. Các tài liệu khác có liên quan.
Số bộ hồ sơ:
- 01 (bộ) đối với dự án nhóm C - 02 (bộ) đối với dự án nhóm B
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu Quyết định 1121/2008/QĐ-BKH...
2. Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu Quyết định 1068/2008/QĐ-BKH...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ