Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-LAN-009944-TT

Cơ quan thống kê:

Long An - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tên thủ tục hành chính:

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (chào hàng cạnh tranh)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (chào hàng cạnh tranh)

Thông tin

Lĩnh vực:

Đấu thầu

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
người quyết định đầu tư phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu từ 1 tỷ đồng trở lên. Chủ đầu tư phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh dưới 1 tỷ đồng. +Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định kết quả chào hàng cạnh tranh các gói thầu từ 1 tỷ đồng trở lên đối với dự án có tổng mức đầu tư > 7 tỷ đồng do Chủ tịch UBND tỉnh làm cấp quyết định đầu tư và ủy quyền Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cấp quyết định đầu tư.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
UBND tỉnh ủy quyền Thủ trưởng cơ quan làm chủ đầu tư phê duyệt kết quả đấu thầu (kể cả kết quả lựa chọn nhà thầu) các gói thầu Mua sắm hàng hóa, xây lắp thuộc dự án có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng và các gói thầu dịch vụ tư vấn dưới 1 tỷ đồng; phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm trực tiếp thuộc dự án do mình làm chủ đầu tư (Đối với các gói thầu do người quyết định đầu tư ủy quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, người được ủy quyền chịu trách nhiệm qui định đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu - theo qui định tại khoản 6 điều 59 NĐ58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước, Sở Xây dựng
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không quá 02 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định kết quả chào hàng cạnh tranh
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. - Lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu - Mức phí: bằng 0,01% so với giá gói thầu nhưng tối thiểu là 500.000 đồng
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Cơ quan, tổ chức thẩm định (Sở Kế hoạch và Đầu tư) tiếp nhận hồ sơ trình duyệt kết quả đấu thầu của chủ đầu tư tại bộ phận 01 cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành xem xét, thẩm định đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp khi thực hiện đấu thầu rộng rãi, hạn chế trong nước và quốc tế và lập báo cáo thẩm định trình người quyết định đầu tư phê duyệt
2. Bước 2: Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh
Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh các gói thầu từ 1 tỷ đồng trở lên đối với dự án nhóm C có tổng mức đầu tư > 7 tỷ đồng do Chủ tịch UBND tỉnh làm cấp quyết định đầu tư và ủy quyền Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cấp quyết định đầu tư.
3. Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận 01 cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, riêng thứ bảy chỉ tiếp nhận và trả hồ sơ buổi sáng
+ Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00
+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Báo cáo thẩm định kết quả chào hàng cạnh tranh;
2. Hồ sơ trình duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh của chủ đầu tư gồm: Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất của tổ chuyên gia đấu thầu, tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp (gồm cơ sở pháp lý, quá trình tổ chức lựa chọn và đánh giá hồ sơ đề xuất, đề nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu); Tờ trình (báo cáo) kết quả lựa chọn nhà thầu trình người quyết định đầu tư của chủ đầu tư. Các tài liệu liên quan
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ) đối với dự án nhóm C
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu Quyết định 1121/2008/QĐ-BKH...
2. Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu Quyết định 1068/2008/QĐ-BKH...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ