Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-LAN-009853-TT

Cơ quan thống kê:

Long An - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tên thủ tục hành chính:

Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu

Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu

Thông tin

Lĩnh vực:

Đấu thầu

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Người quyết định đầu tư phê duyệt hoặc ủy quyền cho chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu theo qui định tại điều 60 Luật Đấu thầu trên cơ sở Báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức thẩm định (khoản 3 điều 15 NĐ58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ).
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
- Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt HSMT các gói thầu thuộc dự án nhóm C (theo ủy quyền quyết định các dự án đầu tư của Quyết định 08/2007/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 của UBND tỉnh Long An) - Thủ trưởng cơ quan làm chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu Mua sắm hàng hóa, xây lắp thuộc dự án có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng và các gói thầu dịch vụ tư vấn dưới 1 tỷ đồng.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
VP.UBND tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước, các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp &PTNT, Sở Thông tin Truyền Thông, Sở Công Thương, ….
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không quá 02 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định Hồ sơ mời thầu (Sở Kế hoạch và Đầu tư) tiếp nhận hồ sơ trình duyệt Hồ sơ mời thầu tại bộ phận 01 cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung về mặt kỹ thuật, tài chính, thương mại, tiêu chuẩn đánh giá và các yêu cầu quan trọng (điều kiện tiên quyết) làm căn cứ loại bỏ hồ sơ dự thầu, để lập báo cáo thẩm định trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt
2. Bước 2 Phê duyệt hồ sơ mời thầu
Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu của các dự án nhóm C (theo ủy quyền quyết định các dự án đầu tư của Quyết định 08/2007/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 của UBND tỉnh Long An).
* (Quyết định 08/2007/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 của UBND tỉnh Long An chuẩn bị sẽ được thay thế cho phù hợp với Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình)
3. Bước 3 Trả kết quả tại bộ phận 01 cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, riêng thứ bảy chỉ tiếp nhận và trả hồ sơ buổi sáng
+ Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00
+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu;
2. Hồ sơ trình duyệt Hồ sơ mời thầu gồm: Kế hoạch đấu thầu được duyệt; hồ sơ mời thầu, Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, hoặc quyết định (văn bản) đầu tư của cấp có thẩm quyền; Quyết định phê duyệt thiết kế- dự toán, tổng dự toán (nếu có) của chủ đầu tư và các văn bản pháp lý khác có liên quan
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ) đối với dự án nhóm C

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ