Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-LAN-003372-TT

Cơ quan thống kê:

Long An - Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

Tên thủ tục hành chính:

Phong tặng, truy tặng và giải quyết chế độ đối với Bà Mẹ Việt Nam anh hùng

Phong tặng, truy tặng và giải quyết chế độ đối với Bà Mẹ Việt Nam anh hùng

Thông tin

Lĩnh vực:

Người có công

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
+ UBND cấp xã lập biên bản họp và đề nghị; lập danh sách đề nghị ; tổng hợp số liệu Bà mẹ; báo cáo tình hình thờ cúng Bà mẹ hoặc báo cáo điều tra tình hình đời sống Bà mẹ đề nghị xét tuyên dương Bà mẹ Việt Nam anh hùng. + UBND cấp huyện lập biên bản họp và đề nghị; lập danh sách đề nghị; tổng hợp số liệu Bà mẹ; báo cáo tình hình thờ cúng Bà mẹ hoặc báo cáo điều tra tình hình đời sống Bà mẹ đề nghị tuyên dương danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng + Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, phối hợp các ngành liên quan lập thủ tục đề nghị cấp trên giải quyết.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
không quá 30 ngày kể từ khi nhận Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH.(trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. - Bước 1: Lập bản khai đề nghị tuyên dương danh hiệu BMVNAH
2. - Bước 2: Hội đồng chính sách cấp xã họp xét; lập danh sách đề nghị ; tổng hợp số liệu Bà mẹ; báo cáo tình hình thờ cúng bà mẹ hoặc báo cáo điều tra tình hình đời sống Bà mẹ đề nghị xét phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu danh dự Nhà nước Bà mẹ Việt nam anh hùng.
3. - Bước 3: Cấp huyện tổ chức họp xét và lập thủ tục như cấp xã.
4. - Bước 4: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, phối hợp các ngành liên quan lập thủ tục đề nghị cấp trên giải quyết.
Tóm lại: Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định, UBND cấp xã hướng dẫn cho Bà mẹ hoặc thân nhân lập hồ sơ và thực hiện các bước nêu trên .
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hằng tuần
+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Bản khai đề nghị tuyên dương danh hiệu BMVNAH
2. - Biên bản xét đề nghị của Hội đồng chính sách cấp xã.
3. - Danh sách đề nghị Nhà nước tuyên dương danh hiệu Bà mẹ VNAH của cấp xã
4. - Bảng tổng hợp số liệu Bà mẹ đề nghị tuyên dương danh hiệu Bà mẹ VNAH của cấp xã
5. - Báo cáo tình hình thờ cúng Bà mẹ hoặc báo cáo điều tra tình hình đời sống Bà mẹ đề nghị tuyên dương danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng của cấp xã
(Cấp huyện tổ chức họp xét ; thủ tục đề nghị như cấp xã)
Số bộ hồ sơ:
05 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. - Bản khai đề nghị tuyên dương danh hiệu BMVNAH (mẫu số 2)
2. - Biên bản xét đề nghị của Hội đồng chính sách cấp xã, cấp huyện (mẫu số 1)
3. -Danh sách đề nghị Nhà nước tuyên dương danh hiệu Bà mẹ VNAH của cấp xã, cấp huyện (mẫu số 3)
4. -Bảng tổng hợp số liệu Bà mẹ đề nghị tuyên dương danh hiệu Bà mẹ VNAH của cấp xã, cấp huyện (mẫu số 4)
5. -Báo cáo tình hình thờ cúng Bà mẹ của cấp xã, cấp huyện (mẫu số 5)
6. - Báo cáo điều tra tình hình đời sống Bà mẹ của cấp xã, cấp huyện (mẫu số 6)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (6)