Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-LCA-103366-TT

Cơ quan thống kê:

Lào Cai - Sở Khoa học và Công nghệ

Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục hành chính về quy trình công nhận sáng kiến

Thủ tục hành chính về quy trình công nhận sáng kiến

Thông tin

Lĩnh vực:

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh Lào Cai
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở khoa học và Công nghệ Lào Cai
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
30 ngày
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Tiếp nhận hồ sơ sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất
2. Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của Hồ sơ
3. Vào sổ đăng ký sáng kiến
4. Cấp giấy xác nhận đã nhận Hồ sơ của tác giả sáng sáng kiến
5. Gửi Hồ sơ cho các thành viên của Hội đồng sáng kiến tỉnh/chuyên gia được hội đồng sáng kiến mời tư vấn, phản biện
6. Hội đồng sáng kiến họp và xét duyệt
7. Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp các sáng kiến được chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh công nhận trình UBND tỉnh
8. Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt công nhận các sáng kiến
9. Cấp Giấy chứng nhận sáng kiến và ra quyết định trả thù lao
10. Phổ biến sáng kiến

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn đăng ký sáng kiến (do tác giả sáng kiến viết) gồm 10 bản
2. Giấy ủy quyền của tác giả trong trường hợp tác giả sáng kiến ủy quyền cho người khác đứng tên đăng ký sáng kiến
3. Tài liệu mô tả sáng kiến và các tài liệu, giấy tờ có liên quan về sản phẩm và lợi ích thiết thực của sáng kiến hoặc giấy tờ khác có liên quan nếu có (bản gốc hoặc bản sao có công chứng)
4. Bản kết luận sáng kiến đã được Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở họp xét và nhất trí đề nghị
5. Biên bản họp xét sáng kiến của cơ sở
6. Công văn đề nghị Hội đồng sáng kiến tỉnh xét công nhận sáng kiến cho tập thể, cá nhân của đơn vị
Số bộ hồ sơ:
01
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đăng ký sáng kiến Công văn số 569 /SKHCN V/v:...
2. Mẫu bản kết luận về giải pháp đăng ký sáng kiến Công văn số 569 /SKHCN V/v:...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ