Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-LDG-196491-TT

Cơ quan thống kê:

Lâm Đồng

Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động (Do Giấy phép lao động bị mất; Giấy phép lao động bị hỏng; Thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động đã được cấp)-

Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động (Do Giấy phép lao động bị mất; Giấy phép lao động bị hỏng; Thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động đã được cấp)-

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội

Lao động ngoài nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động– Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động– Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng.
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 (ba) ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí 300.000 đ/1 giấy phép THÔNG TƯ SỐ 31/2011/TT-BLĐTB...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy phép

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Trong thời hạn 03 (ba) ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày người nước ngoài phát hiện giấy phép lao động bị mất, bị hỏng, thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động đã được cấp thì người nước ngoài có trách nhiệm báo cáo người sử dụng lao động;
Người sử dụng lao động, phải thông báo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đã cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài về việc giấy phép lao động bị mất, bị hỏng, thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động;
Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày giấy phép lao động bị mất, bị hỏng, thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đã cấp giấy phép lao động;
2. Bước 2 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu biên nhận hồ sơ và trả kết quả; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.
- Trường hợp hồ sơ nhận thông qua hệ thống bưu chính, công chức tiếp nhận hồ sơ cũng kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức nhận hồ sơ sẽ làm thông báo bổ sung hồ sơ theo qui định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; trừ ngày nghỉ theo qui định.
3. Bước 3 Công chức nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào sổ theo dõi, lập phiếu theo dõi hồ sơ và chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn xem xét, giải quyết trình Lãnh đạo Sở phê duyệt. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
4. Bước 4 Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng
- Nộp lại phiếu biên nhận hồ sơ và trả kết quả, đóng lệ phí và nhận kết quả; Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người được uỷ quyền.
- Thời gian trả kết quả: trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài (theo mẫu), trong đó phải giải trình rõ lý do bị mất, bị hỏng, thay đổi số hộ chiếu, nơi làm việc và phải có xác nhận của người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam;
2. - Giấy phép lao động đã được cấp trong trường hợp Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp có hiện diện thương mại tại Viêt Nam và thực hiện các loại hợp động về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế.
Số bộ hồ sơ:
:01 ( bộ).
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. - Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài (Mẫu số 9 ) THÔNG TƯ SỐ 31/2011/TT-BLĐTB...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ