Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-LDG-027623-TT

Cơ quan thống kê:

Lâm Đồng

Tên thủ tục hành chính:

Xét tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh

Xét tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và Đào tạo

Thi đua khen thưởng

Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh Lâm Đồng (đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh).
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Giáo dục và Đào tạo.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Sở Nội vụ.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Chưa có quy định.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính
Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh.

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn công tác thi đua – khen thưởng gửi đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học trực thuộc. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học trực thuộc phổ biến đến toàn thể CB-GV-CNV trong ngành.
2. Bước 2: Vào thời gian đã quy định, các đơn vị trường học tiến hành hướng dẫn các cá nhân viết Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh; xét thi đua; gửi tờ trình, danh sách, bản khai thành tích cá nhân đề nghị xét công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh cho các cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn.
- Trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ đề nghị xét công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh về phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ đề nghị trực tiếp về Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo.
3. Bước 3: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành thu nhận hồ sơ từ các trường trực thuộc, họp xét, lập danh sách đề nghị, lấy ý kiến thống nhất của UBND huyện gửi hồ sơ đề nghị xét công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh về Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo.
4. Bước 4: Sở Giáo dục và Đào tạo thu nhận hồ sơ trực tiếp từ các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học trực thuộc; họp xét, quyết định công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; lập tờ trình kèm danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh gửi về Ban thi đua khen thưởng Tỉnh Lâm Đồng.
5. Bước 5: Ban thi đua khen thưởng Tỉnh Lâm Đồng duyệt hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng.
6. Bước 6: Sau khi có quyết định công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Quyết định khen thưởng kèm theo giấy khen, bằng khen về các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học trực thuộc.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh của từng cá nhân được đề nghị xét công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh.
2. - Bản sáng kiến, giải pháp hữu ích của từng cá nhân cá nhân được đề nghị xét công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh
3. - Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh.
4. - Danh sách đề nghị xét tặng xét tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh.
5. - Biên bản kiểm phiếu bầu chọn.
Số bộ hồ sơ:
01

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ