Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-LAC-082176-TT

Cơ quan thống kê:

Lai Châu - Sở Khoa học và Công nghệ Lai Châu

Tên thủ tục hành chính:

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu Khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu Khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh

Thông tin

Lĩnh vực:

Hoạt động khoa học và công nghệ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Lai Châu.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Lai Châu.
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Chuẩn bị hồ sơ: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
2. Nộp hồ sơ: - Nộp hồ sơ tại Phòng quản lý khoa học và công nghệ - Sở khoa học và công nghệ Lai Châu
- Địa chỉ: Phường Đoàn Kết - thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu
- Điện thoại: 02313.876.810 Fax: 02313.876.411.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người đến nộp hồ sơ;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
- Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì thời gian được tính theo ngày chứng thực nhận Hồ sơ là ngày ghi ở dấu của Bưu điện tỉnh Lai Châu hoặc dấu công văn đến của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu.
3. Trả kết quả: - Nhận kết quả tại: Phòng Quản lý khoa học và công nghệ - Sở khoa học và công nghệ Lai Châu
+ Địa chỉ: Phường đoàn kết thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu
+ Điện thoại: 02313.876.810 Fax: 02313.876.411.
+ Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ)
- Hoặc qua đường Bưu điện.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Sản phẩm chính của đề tài:
+ Báo cáo khoa học của đề tài (Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài; Báo cáo tóm tắt kết quả của đề tài; Bản kiến nghị của đề tài);
+ Các ấn phẩm đã công bố, xuất bản trong quá trình thực hiện đề tài.
2. - Tài liệu chính của đề tài:
+ Hợp đồng khoa học đã được ký kết giữa các bên;
+ Văn bản đề nghị đánh giá đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh của cơ quan chủ trì đề tài;
+ Bản gốc quyết định thành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở và bản gốc biên bản phiên họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở;
+ Báo cáo hành chính về việc tổ chức thực hiện đề tài đã được bổ sung, hoàn thiện sau đánh giá cấp cơ sở;
+ Biên bản kiểm tra định kỳ tình hình triển khai thực hiện của đề tài;
+ Các văn bản liên quan đến việc thực hiện đề tài (Nếu có);
+ Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan việc đào tạo, công bố, xuất bản, tiếp nhận, sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài;
+ Danh sách các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài.
+ Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh;
+ Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt, các chuyên đề (nếu có) và các sản phẩm trung gian.
Số bộ hồ sơ:
13 (bộ) (01 bản gốc và 12 bản sao).
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Báo cáo tình hình thực hiện đề tài (Phụ lục 02).
2. Biên bản họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở (Phụ lục 08).
3. Công văn đề nghị đánh giá kết quả thực hiện đề tài (Phụ lục 11).
4. Danh sách thành viên tham gia chính đề tài (Phụ lục 12).

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ