Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HBI-148760-TT

Cơ quan thống kê:

Hòa Bình - Sở Nội vụ

Tên thủ tục hành chính:

Xác nhận, cấp đổi, cấp lại Huân, Huy chương bị thất lạc, hư hỏng

Xác nhận, cấp đổi, cấp lại Huân, Huy chương bị thất lạc, hư hỏng

Thông tin

Lĩnh vực:

Thi đua khen thưởng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Trường hợp đề nghị cấp đổi, cấp lại: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trường hợp đề nghị xác nhận: Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
- Trường hợp đề nghị xác nhận: Thời hạn giải quyết là 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ; Trường hợp không có hồ sơ lưu trữ tại Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (theo tuyến trình). Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ sẽ giới thiệu tổ chức, công dân về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để được giải quyết. Trường hợp đề nghị cấp đổi, cấp lại: Thời gian giải quyết 45 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Bằng Giấy chứng nhận Giấy xác nhận Quyết định hành chính
Cuống Huân, huy chương

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa
2. Bước 2 Bộ phận giao dịch một cửa nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn lần 1.
3. Bước 3 Bộ phận giao dịch một cửa chuyển hồ sơ cho Ban Thi khen thưởng để kiểm tra. Nếu chưa hoàn chỉnh thông qua bộ phận giao dịch một cửa yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung.
4. Bước 4 Nếu hợp lệ Bộ phận giao dịch một cửa viết phiếu hẹn lần 2.
5. Bước 5 Ban Thi đua - Khen thưởng nhận hồ sơ và giải quyết.
6. Bước 6 Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận giao dịch một cửa.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. * Đối với trường hợp xác nhận thành tích tham gia kháng chiến (đã được khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến):
1. Đơn đề nghị xác nhận thành tích tham gia kháng chiến (trường hợp đề nghị xác nhận)
2. Bản sao có công chứng Bằng Huân, huy chương đó được khen thưởng hoặc Bằng Huân, Huy chương cùng hạng của những người cùng đợt khen (01 bản) để làm căn cứ tra cứu.
(Việc xác nhận khen thưởng Huân, Huy chương kháng chiến phải có đơn trình bày và xác nhận của cấp cơ sở xã, phường, huyện, thành phố đơn vị không còn lưu hồ sơ và phải đúng tuyến trình. Riêng các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn do Bộ, ngành Trung ương trình khen thưởng nên các trường hợp xác nhận khen thưởng kháng chiến của đơn vị Trung ương phải về các Bộ, ngành xác nhận. Nếu muốn xác nhận ở tỉnh, phả itrình bày Bằng Huân, Huy chương, quyết định về việc khen thưởng để lưu và làm căn cứ).
2. * Đối với trường hợp đề nghị cấp đổi:
1. Tờ trình, công văn đề nghị cấp đổi của cấp có thẩm quyền (theo mẫu)
2. Danh sách đề nghị cấp đổi, cấp lại (theo mẫu)
3. Đơn, phiếu đề nghị cấp đổi, cấp lại (theo mẫu) cùng hiện vật cũ bị hư hỏng (trường hợp cấp đổi).
Số bộ hồ sơ:
Trường hợp đề nghị xác nhận: 01 (bộ); Trường hợp đề nghị cấp đổi, cấp lại: 02 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Mẫu đơn, Phiếu đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng (Mẫu 01).
2. Mẫu danh sách đề nghị cấp đổi, cấp lại (Mẫu 02 và 03).
3. Mẫu Công văn đề nghị cấp đổi, cấp lại (Mẫu 04).

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ