Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HBI-145757-TT

Cơ quan thống kê:

Hòa Bình - Sở Nội vụ

Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục Quyết định công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm ngạch công chức.

Thủ tục Quyết định công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm ngạch công chức.

Thông tin

Lĩnh vực:

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
05 ngày
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa
2. Bước 2 Bộ phận giao dịch một cửa nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn lần 1.
3. Bước 3 Bộ phận giao dịch một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng quản lý công chức để kiểm tra. Nếu chưa hoàn chỉnh thông qua bộ phận giao dịch một cửa yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung.
4. Bước 4 Nếu hợp lệ Bộ phận giao dịch một cửa viết phiếu hẹn lần 2.
5. Bước 5 Phòng Quản lý công chức nhận hồ sơ và giải quyết.
6. Bước 6 Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận giao dịch một cửa.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin bổ nhiệm chính thức vào ngạch công chức (Bản chính)
2. Bản báo cáo kết quả tập sự của người tập sự (Bản chính)
3. Bản nhận xét, đánh giá kết qủa tập sự của người hướng dẫn tập sự (Bản chính)
4. Công văn đề nghị công nhận hết tập sự và bổ nhiệm ngạch công chức của đơn vị (Bản chính)
Số bộ hồ sơ:
01

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ