Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HBI-145483-TT

Cơ quan thống kê:

Hòa Bình - Sở Nội vụ

Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục Nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức.

Thủ tục Nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức.

Thông tin

Lĩnh vực:

Chính sách tiền lương

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa
2. Bước 2 Bộ phận giao dịch một cửa nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn lần 1
3. Bước 3 Bộ phận giao dịch một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Tổ chức cán bộ để kiểm tra. Nếu chưa hoàn chỉnh thông qua bộ phận giao dịch một cửa yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung
4. Bước 4 Nếu hợp lệ Bộ phận giao dịch một cửa viết phiếu hẹn lần 2.
5. Bước 5 Phòng Tổ chức cán bộ nhận hồ sơ và giải quyết.
6. Bước 6 Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận giao dịch một cửa.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Công văn đề nghị của đơn vị. (Bản chính)
2. Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của đơn vị (Bản chính)
3. Bằng khen, giấy khen (Bản sao)
4. Quyết định lương đang hưởng (Bản chính)
5. Biên bản họp xét nâng bậc lương trước thời hạn (Bản chính)
6. Danh sách trích ngang đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị (Bản chính)
7. Trường hợp nâng lương sớm để nghỉ hưu kèm theo quyết định nghỉ hưu. (Bản sao)
Số bộ hồ sơ:
01

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ