Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HDU-123592-TT

Cơ quan thống kê:

Hải Dương - Sở Giao thông vận tải

Tên thủ tục hành chính:

Cấp phù hiệu cho xe taxi

Cấp phù hiệu cho xe taxi

Thông tin

Lĩnh vực:

Giao thông vận tải

Đường bộ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Giao thông vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Giao thông vận tải
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
03 ngày
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Phù hiệu

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Tổ chức cá nhân có yêu cầu chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại phòng Quản lý vận tải - Đăng kiểm kỹ thuật
2. Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ Phòng Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ và đủ điều kiện thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn công dân bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện hồ sơ. Nếu hồ sơ đã hợp lệ và đủ điều kiện thì tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.
3. Bước 3: Tổ chức và công dân nhận kết quả trả lời tại phòng Quản lý vận tải - Đăng kiểm kỹ thuật

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong đó có loại hình kinh doanh vận tải bằng taxi (bản phô tô có công chứng hoặc bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu);
- Phương án hoạt động vận tải khách bằng taxi (Phụ lục 1);
- Giấy đề nghị cấp phù hiệu cho xe taxi của doanh nghiệp kèm theo danh sách xe ôtô theo mẫu quy định tại (Phụ lục 2);
- Bản phôtô giấy đăng ký của phương tiện;
- Trường hợp doanh nghiệp bổ sung hoặc thay thế xe hoặc ngừng hoạt động phải có giấy đề nghị kèm theo danh sách phương tiện theo quy định tại Phụ lục 2 gửi cơ quan có thẩm quyền để được cấp phù hiệu mới và thu hồi phù hiệu đối với phương tiện bị thay thế hoặc ngừng hoạt động.
2.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Phương án hoạt động vận tải khách bằng taxi; Quyết định số 17/2007/QĐ-BGT...
2. Giấy đề nghị cấp phù hiệu cho xe taxi Quyết định số 17/2007/QĐ-BGT...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. - Niên hạn sử dụng không quá 12 năm;
- Có đăng ký và gắn biển số do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ còn giá trị sử dụng;
- Có máy bộ đàm liên hệ với Trung tâm điều hành của doanh nghiệp;
- Điều kiện xe ôtô được cấp phù hiệu:
+ Xe ôtô đăng ký sở hữu doanh nghiệp hoặc chi nhánh doanh nghiệp, có biển số đăng ký tại địa phương nơi doanh nghiệp hoặc chi nhánh doanh nghiệp đặt trụ sở;
+ Xe ôtô đăng ký sở hữu của đơn vị có chức năng thuê mua tài chính kèm theo hợp đồng thuê mua tài chính giữa doanh nghiệp vận tải và đơn vị thuê mua tài chính (bản phôtô); biển số xe là biển số tại địa phương nơi doanh nghiệp cho thuê tài chính đặt trụ sở.
Quyết định số 17/2007/QĐ-BGT...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (2)