Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HTI-177788-TT

Cơ quan thống kê:

Hà Tĩnh

Cấp Tổng cục:

Sở Nội vụ

Tên thủ tục hành chính:

Tuyển dụng công chức

Tuyển dụng công chức

Thông tin

Lĩnh vực:

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nội vụ, các Tổ chức có nhu cầu tuyển dụng công chức
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Các Sở, ban, ngành liên quan
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết:
30 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo chỉ tiêu cơ cấu.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí tham dự thin tuyển công chức + Dưới 100 thí sinh tham dự: Mức phí 260.000 VNĐ/lần dự thi.
+ Từ 100 đến dưới 500 thí sinh tham dự: Mức phí 200.000 VNĐ/lần dự thi.
+ Từ 500 trở lên thí sinh tham dự: Mức phí 140.000 VNĐ/lần dự thi.
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính
Quyết định tuyển dụng

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. - Bước 1: Khi có thông báo tuyển dụng công chức của cơ quan có thẩm quyền, cá nhân căn cứ chỉ tiêu, cơ cấu ngành nghề, trình độ cần tuyển được UBND tỉnh phê duyệt, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tại các tổ chức, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.
2. - Bước 2: Các tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu cơ cấu thu hồ sơ, tổng hợp danh sách các thí sinh đăng ký dự tuyển công chức nộp về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Hội đồng tuyển dụng kiểm tra tính hợp lệ và các thành phần của hồ sơ dự tuyển theo quy định, đối chiếu nhu cầu, chỉ tiêu ngành nghề cần tuyển, nếu đủ điều kiện thì được thi tuyển (hoặc xét tuyển) theo quy định, nếu không đủ điều kiện thì trả hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho tổ chức biết để trả hồ sơ cho cá nhân trong thời hạn 05 ngày làm việc.
3. - Bước 3: Thực hiện tuyển dụng theo quy định của Luật Cán bộ công chức và Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Thông tư số 13/2010/TT-BNV.
Khi có kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển Hội đồng tuyển dụng công khai kết quả thi hoặc xét tuyển. Sau đó tham mưu Quyết định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả những người trúng tuyển. Khi có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh; Sở Nội vụ ra quyết định tuyển dụng (theo thẩm quyền) chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu.
2. - Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (bản chính, có dán ảnh);
3. - Bản sao giấy khai sinh;

4. - Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (bản sao có chứng thực);
5. - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (bản chính, có gián ảnh);
6. - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có, bản sao có chứng thực).
Số bộ hồ sơ:
01 bộ.
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức (Phụ lục 01 ban hành kem theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức).

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. - Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;
- Phẩm chất đạo đức tốt;
- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển;
- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ;
- Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;
- Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ và bản kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển để kiểm tra.
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)