Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HNO-206435-TT

Cơ quan thống kê:

Hà Nội

Tên thủ tục hành chính:

Xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thông tin

Lĩnh vực:

Dân tộc

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân cấp xã;
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Ủy ban nhân dân cấp xã;
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Trưởng thôn, các ban ngành của thôn trong xã.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính Trụ sở UBND Xã
Thời hạn giải quyết:
Thời hạn giải quyết duyệt công nhận người có uy tín thực hiện trong thời hạn 07 ngày (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản họp liên ngành của các thôn và xong trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. * Hoàn thiện hồ sơ:
- Trưởng thôn tổ chức hội nghị dân cư của thôn xác định người có uy tín; tổ chức bình chọn và lập biên bản đề cử người có uy tín trong thôn theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện xong trước ngày 20 tháng 11 hàng năm;
- Căn cứ kết quả và danh sách đề cử người có uy tín do hội nghị dân cư và liên ngành thôn bầu chọn; liên ngành (Chi ủy, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận và đại diện các đoàn thể thôn) do Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn chủ trì tổ chức họp để bình chọn một người có uy tín và lập biên bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. Thời gian thực hiện xong trước trước ngày 30 tháng 11 hàng năm;
- Trưởng thôn hoàn thiện hồ sơ, gửi Ủy ban nhân dân xã.
2. * Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ:
- Cán bộ của xã tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tổ chức họp xét duyệt công nhận theo quy định. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để bổ sung, hoàn chỉnh.
Thời gian thực hiện: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
3. * Duyệt công nhận người có uy tín:
- Ủy ban nhân dân cấp xã xét duyệt công nhận danh sách người có uy tín của các thôn trong xã trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản họp liên ngành của các thôn và gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm cơ sở thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín.
Thời gian tổ chức bình chọn, rà soát, đánh giá, công nhận người có uy tín phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Biên bản Hội nghị dân cư thôn đề cử người có uy tín;
2. - Biên bản Hội nghị liên ngành thôn bình chọn một người có uy tín;
3. - Biên bản họp của Ủy ban nhân dân xã xét duyệt công nhận người có uy tín;
4. - Quyết định của Ủy ban nhân dân xã phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. - Mẫu 01: Biên bản Hội nghị dân cư thôn;
2. - Mẫu 02: Biên bản Hội nghị Liên ngành thôn;
3. - Mẫu 03: Biên bản họp xét duyệt công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;
4. - Mẫu 04: Quyết định của Ủy ban nhân dân xã phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. a) Người có uy tín có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:
- Là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở vùng dân tộc thiểu số;
2. - Được nhân dân nơi cư trú bầu chọn là người gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú;
3. - Được chính quyền xã xác nhận là người có nhiều công lao, đóng góp xây dựng và bảo vệ thôn, xã, địa phương nơi cư trú;
4. - Được hội nghị dân cư và liên ngành thôn (Chi ủy, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận và các đoàn thể thôn) bầu chọn; Ủy ban nhân dân xã duyệt công nhận.
5. b) Việc bình xét được tiến hành từ cơ sở thôn, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng;
6. c) Người có uy tín được xét công nhận một năm một lần; mỗi thôn được bầu chọn 01 (một) người có uy tín.
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ