Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HNO-154877-TT

Cơ quan thống kê:

Hà Nội - Sở Y tế Hà Nội

Tên thủ tục hành chính:

Tiếp nhận đối tượng giám định pháp y tâm thần tại phòng khám

Tiếp nhận đối tượng giám định pháp y tâm thần tại phòng khám

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế

Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Trung tâm giám định pháp y tâm thần Hà Nội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Khoa Giám định, Hội đồng giám định PYTT
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cơ quan trưng cầu giám định
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc kể từ ngày thăm khám giám định.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Chi phí bồi dưỡng các Giám định viên và người phục vụ công tác giám định:
2. Căn cứ pháp lệnh giám định tư pháp số: 24/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 29 tháng 9 năm 2004; căn cứ chương V: Điều 38 về phí giám định tư pháp:
3. Tổ chức, cá nhân thực hiện giám định tư pháp được thu phí giám định tư pháp cho việc thực hiện giám định theo qui định của Bộ Tài chính.
4. Phí giám định tư pháp là khoản tiền chi trả cho thù lao giám định tư pháp và các chi phí cần thiết khác.
5. Căn cứ Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giám định tư pháp: Tại Khoản 2 Điều 6 về chế độ phụ cấp, bồi dưỡng, thù lao đối với người giám định tư pháp; có nêu rõ:
6. Khi thực hiện giám định, người giám định tư pháp là người hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì được hưởng bồi dưỡng theo vụ việc giám định.
Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước giúp việc cho người giám định tư pháp khi thực hiện giám định thì được hưởng 85% mức bồi dưỡng mà người giám định tư pháp được hưởng.
7. Căn cứ quyết định 160/TTg ngày 15/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ qui định chế độ bòi dưỡng đối với giám định viên tư pháp trong thời gian thực hiện giám định như sau:
8. Đối với từng trường hợp thực hiện giám định theo vụ việc thì mức bồi dưỡng cho một vụ việc cao nhất là 150.000đ, thấp nhất là 10.000đ.
Đối với trường hợp thực hiện giám định theo ngày công thì mức bồi dưỡng cho mỗi ngày công là 12.000đ.
9. Thông tư liên bộ số 355/TT-LB ngày 12/10/1996 hướng dẫn thực hiện về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với giám định pháp y tâm thần:
10. Áp dụng theo ngày công, kinh phí chi từ nguồn thu phí giám định pháp y tâm thần, hưởng mức bồi dưỡng 12.000đ/ngày/1GĐV.
Khi giám định viên thực hiện giám định ngoài giờ hành chính thì được hưởng phụ cấp làm đêm thêm giờ qui định tại Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 2/6/1993.
11. Căn cứ công văn số 595/BTP–BTTP ngày 14/3/2006 của Bộ tư pháp V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật về giám định tư pháp có nêu:
12. Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về chế độ quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp thì cá nhân, tổ chức nhận thực hiện giám định tư pháp trao đổi, thống nhất với cơ quan trưng cầu giám định về những khoản chi phí cần thiết cho việc giám định…Việc thanh toán chi phí giám định được thực hiện trên cơ sở hợp đồng khoán việc…
13. Trung tâm giám định PYTT Hà Nội thu chi phí giám định đối với mỗi ca giám định PYTT tại phòng khám là 500 000đ/ca – không bao gồm tiền xét nghiệm, tiền xe đi lại và các khoản phí phát sinh khác.
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Biên bản giám định Pháp y tâm thần; Giấy chứng nhận sức khoẻ tâm thần.

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Tổ chức, cá nhân: Áp dụng cho một số trường hợp án dân sự, giám định sức khoẻ tâm thần tự nguyện
2. Có trưng cầu giám định, có đơn xin giám định tự nguyện hoặc có giấy giới thiệu của cơ quan chức năng
3. Lập hồ sơ giám định theo hướng dẫn và nộp trước tới trung tâm giám định PYTT để GĐV nghiên cứu sau đó hẹn ngày khám giám định đối tượng giám định.
4. Cơ quan trương cầu hoặc gia đình đưa đối tượng giám định đến TTGĐPYTT.
TT GĐPYTTHN: Hội đồng giám định
5. Khám đối tượng giám định, ghi yêu cầu các xét nghiệm cần thiết phục vụ chẩn đoán giám định, hội chẩn giám định; cho đối tượng giám định về và hẹn ngày trả kết quả giám định cho cá nhân, cơ quan trưng cầu giám định.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đối với án dân sự: Quyết định trưng cầu giám định và các tài liệu liên quan:
2. Lý lịch cá nhân: có ảnh, có dấu giáp lai của cơ quan trưng cầu giám định
3. Các tài liệu liên quan thu thập được: Thư từ, nhật ký .v.v…
4. Nhận xét của chính quyền địa phương, của hàng xóm, của gia đình đối tượng (về đặc điểm tính tình, sức khoẻ tâm thần của đối tượng từ nhỏ tới giai đoạn hiện tại).
5. Ý kiến nhận xét của y tế địa phương về tình hình sức khỏe (Đặc biệt là sức khỏe tâm thần) của đối tượng, nếu trước đây đối tượng có nằm viện thì phải có tài liệu liên quan: Giấy ra viện, hồ sơ nằm viện (bản sao), y bạ .v.v…
6. Bản thống kê bút lục do cán bộ thụ lý lập và ký tên.
7. Đối với giám định SKTT: Lập hồ sơ theo hướng dẫn:
8. Giấy giới thiệu của các cơ quan chức năng hoặc đơn xin giám định sức khoẻ tâm thần tự nguyện của người xin giám định.
9. Bản photo CMTND hoặc hộ chiếu của người xin giám định.
10. Sơ yếu lý lịch: có ảnh đóng dấu giáp lai, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi quản lý
11. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của đối tượng do chính quyền địa phương nơi cư trú cấp (nếu là giám định kết hôn).
12. Ảnh mầu 4 x 6 của người xin giám định (ảnh mới): 04 chiếc.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ (đối với án dân sự, các văn bản là bản sao y bản chính, có chữ ký và dấu xác nhận của thủ trưởng cơ quan trưng cầu giám định).

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ