Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HNO-153976-TT

Cơ quan thống kê:

Hà Nội - Sở Công thương Hà Nội

Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện

Thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện

Thông tin

Lĩnh vực:

Công Thương

lý thị trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Công thương Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Phó Giám đốc Sở.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Bộ phận TNHS HC.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy Thông báo

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Tổ chức/Công dân: + Chuẩn bị hồ sơ.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính (TNHS HC): Số 331 đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
+ Nhận phiếu nhận hồ sơ.
2. Sở Công thương: + Bộ phận TNHS HC hướng dẫn tổ chức/Công dân thực hiện các thủ tục theo quy định, viết phiếu nhận hồ sơ.
+ Chuyển Hồ sơ Phòng Kinh tế Đối ngoại lưu trữ.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Bước 1: Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng Đại diện (VPĐD).
- Trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động, VPĐD phải gửi Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động theo mẫu tới Sở Công thương Hà Nội.
2. Bước 2: Thông báo chấm dứt hoạt động
Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ qui định tại Nghị định 72/2006/NĐ-CP và Thông tư 11/2006/TT-BTM, VPĐD gửi hồ sơ chấm dứt hoạt động đến Sở Công thương Hà Nội, hồ sơ gồm:
- Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện theo mẫu
- Bản gốc Giấy phép thành lập VPĐD và các giấy tờ khác liên quan
- Bản sao giấy tờ chứng minh VPĐD đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính đối với Nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan
- Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo điện tử về việc đăng thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động trên 3 kỳ liên tiếp
- Giấy chứng nhận đã nộp trả con dấu của cơ quan Công an.
Số bộ hồ sơ:
01
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng Đại diện.
2. Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng Đại diện.

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ