Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HNO-148566-TT

Cơ quan thống kê:

Hà Nội - Sở NN & PTNT Hà Nội

Tên thủ tục hành chính:

Trình phê duyệt chủ trương đầu tư

Trình phê duyệt chủ trương đầu tư

Thông tin

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND Thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Kế hoạch và Đầu tư - Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không quá 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư;

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Tổ chức: Nộp hồ sơ theo quy định, nhận giấy hẹn, nhận kết quả khi đến hẹn tại bộ phận một cửa Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố Hà Nội.
2. Cơ quan HCNN: + Bộ phận 1 của Sở Nông nghiệp và PTNT: Nhận hồ sơ hợp lệ, viết giấy hẹn, trả kết quả theo giấy hẹn.
+ Phòng Kế hoạch - Đầu tư: Thụ lý hồ sơ, lập tờ trình, trình lãnh đạo Sở ký trình
+ Trả kết quả khi đến hẹn tại bộ phận một cửa

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đề cương, khái toán công tác chuẩn bị đầu tư
2. Các văn bản thoả thuận cần thiết (Quy hoạch kiến trúc, Thuỷ lợi, đê điều, giao thông…)
3. Hồ sơ năng lực của Chủ đầu tư
4. Hồ sơ năng lực của các tổ chức, cá nhân đơn vị tư vấn thực hiện chuẩn bị đầu tư.
5. Tờ trình của chủ đầu tư xin phê duyệt hoặc trình phê duyệt chủ trương đầu tư.
6. Kèm theo hồ sơ là đĩa mềm, USB để có thể chuyển dữ liệu công việc đến cho phòng chuyên môn.
Số bộ hồ sơ:
02 bộ ( trường hợp cần bổ sung hồ sơ để gửi các cơ quan tham gia ý kiến, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội có thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản).

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ