Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HNO-143737-TT

Cơ quan thống kê:

Hà Nội - Sở Tài chính Hà Nội

Tên thủ tục hành chính:

Thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách năm của các quận, huyện, thị xã

Thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách năm của các quận, huyện, thị xã

Thông tin

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Tài chính Hà Nội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tài chính Hà Nội.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Xong trước ngày 15/6 năm sau
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm.......

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Đối với phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện, thị xã:
+ Nộp hồ sơ;
+ Nhận phiếu hẹn;
+ Nhận kết quả khi đến hẹn.
2. Đối với Sở Tài chính:
+ Tiếp nhận hồ sơ của các quận, huyện, thị xã.
+ Tổ chức thẩm định;
+ Trình kết quả thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách năm của các quận, huyện, thị xã;
+ Trả kết quả thẩm định.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. bản chính các biểu mẫu theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, các biểu mẫu phải là bản chính có ký tên, đóng dấu của UBND quận, huyện, thị xã, riêng Biểu 01 phụ lục số 8: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương năm … phải có xác nhận của Kho bạc nhà nước quận, huyện, thị xã.
1. Biểu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm … bốn cấp ngân sách có xác nhận của Kho bạc nhà nước quận, huyện, thị xã
2. Thuyết minh báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm …
3. Biểu 36 phụ lục số 6: Quyết toán ngân sách huyện năm …
4. Biểu 38 phụ lục số 6: Quyết toán ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã năm …
5. Biểu 40 phụ lục số 6: Quyết toán thu ngân sách theo sắc thuế năm ..
6. Biểu 42 phụ lục số 6: Quyết toán chi ngân sách huyện năm …
7. Biểu 44 phụ lục số 6: Quyết toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện, ngân sách xã năm …
8. Biểu 46 phụ lục số 6: Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, một số mục tiêu nhiệm vụ khác năm …
9. Biểu 48 phụ lục số 6: Quyết toán chi ngân sách theo một số lĩnh vực của từng xã, phường, thị trấn năm …
10. Biểu 50 phụ lục số 6: Quyết toán chi ngân sách theo một số lĩnh vực năm…
11. Biểu 52 phụ lục số 6: Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã, phường, thị trấn năm …
12. Biểu 53 phụ lục số 6: Quyết toán chi đầu tư XDCB các dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư năm hiện hành và dự toán năm …
13. Biểu 01 phụ lục số 8: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương năm …
14. Biểu 03 phụ lục số 8: Quyết toán chi ngân sách địa phương năm …
15. Biểu 05 phụ lục số 8: Quyết toán chi NSĐP theo mục lục NSNN năm …
16. Biểu 06 phụ lục số 8: Quyết toán chi chương trình mục tiêu theo mục lục NSNN năm …
17. Biểu 07 phụ lục số 8: Quyết toán chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước năm …
18. Biểu 08 phụ lục số 8: Thuyết minh tăng, giảm chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể năm …
19. Biểu 09 phụ lục số 8: Thuyết minh chi khắc phục hậu quả thiên tai của NSĐP năm….
20. Biểu 10 phụ lục số 8: Thuyết minh tình hình sử dụng nguồn dự phòng, tăng thu, thưởng vượt dự toán thu của NSĐP năm …
21. Biểu 11 phụ lục số 8: Báo cáo tình hình kiểm toán, thanh tra năm …
22. Biểu 13 phụ lục số 8: Tổng hợp tình hình thực hiện kinh phí ủy quyền năm
23. Biểu 14 phụ lục số 8: Quyết toán chi kinh phí ủy quyền theo mục lục NSNN năm …
24. Phụ lục số 7: Biểu cân đối quyết toán ngân sách xã
25. Phụ lục số 8: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã
26. Phụ lục số 9: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã
27. Phụ lục số 10: Quyết toán thu ngân sách xã
28. Phụ lục số 11: Quyết toán chi ngân sách xã
29. Phụ lục số 12: Quyết toán chi đầu tư XDCB
2.
Số bộ hồ sơ:
01
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Biểu 36 phụ lục số 6: Quyết toán ngân sách huyện năm … Thông tư số 59/2003/TT-BTC n...
2. Biểu 38 phụ lục số 6: Quyết toán ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã năm … Thông tư số 59/2003/TT-BTC n...
3. Biểu 40 phụ lục số 6: Quyết toán thu ngân sách theo sắc thuế năm ... Thông tư số 59/2003/TT-BTC n...
4. Biểu 42 phụ lục số 6: Quyết toán chi ngân sách huyện năm … Thông tư số 59/2003/TT-BTC n...
5. Biểu 44 phụ lục số 6: Quyết toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện, ngân sách xã năm … Thông tư số 59/2003/TT-BTC n...
6. Biểu 46 phụ lục số 6: Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, một số mục tiêu nhiệm vụ khác năm … Thông tư số 59/2003/TT-BTC n...
7. Biểu 48 phụ lục số 6: Quyết toán chi ngân sách theo một số lĩnh vực của từng xã, phường, thị trấn năm … Thông tư số 59/2003/TT-BTC n...
8. Biểu 50 phụ lục số 6: Quyết toán chi ngân sách theo một số lĩnh vực năm… Thông tư số 59/2003/TT-BTC n...
9. Biểu 52 phụ lục số 6: Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã, phường, thị trấn năm … Thông tư số 59/2003/TT-BTC n...
10. Biểu 53 phụ lục số 6: Quyết toán chi đầu tư XDCB các dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư năm hiện hành và dự toán năm … Thông tư số 59/2003/TT-BTC n...
11. Biểu 01 phụ lục số 8: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương năm … Thông tư số 59/2003/TT-BTC n...
12. Biểu 03 phụ lục số 8: Quyết toán chi ngân sách địa phương năm … Thông tư số 59/2003/TT-BTC n...
13. Biểu 05 phụ lục số 8: Quyết toán chi NSĐP theo mục lục NSNN năm … Thông tư số 59/2003/TT-BTC n...
14. Biểu 06 phụ lục số 8: Quyết toán chi chương trình mục tiêu theo mục lục NSNN năm … Thông tư số 59/2003/TT-BTC n...
15. Biểu 07 phụ lục số 8: Quyết toán chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước năm … Thông tư số 59/2003/TT-BTC n...
16. Biểu 08 phụ lục số 8: Thuyết minh tăng, giảm chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể năm … Thông tư số 59/2003/TT-BTC n...
17. Biểu 09 phụ lục số 8: Thuyết minh chi khắc phục hậu quả thiên tai của NSĐP năm…. Thông tư số 59/2003/TT-BTC n...
18. Biểu 10 phụ lục số 8: Thuyết minh tình hình sử dụng nguồn dự phòng, tăng thu, thưởng vượt dự toán thu của NSĐP năm … Thông tư số 59/2003/TT-BTC n...
19. Biểu 11 phụ lục số 8: Báo cáo tình hình kiểm toán, thanh tra năm … Thông tư số 59/2003/TT-BTC n...
20. Biểu 13 phụ lục số 8: Tổng hợp tình hình thực hiện kinh phí ủy quyền năm … Thông tư số 59/2003/TT-BTC n...
21. Biểu 14 phụ lục số 8: Quyết toán chi kinh phí ủy quyền theo mục lục NSNN năm … Thông tư số 59/2003/TT-BTC n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ