Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HNA-004639-TT

Cơ quan thống kê:

Hà Nam

Tên thủ tục hành chính:

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Thông tin

Lĩnh vực:

Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
18 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Tổ chức nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại phòng một cửa.
2. Bước2: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ lên phòng chuyên môn. Phòng chuyên môn xem xét và tham mưu Lãnh đạo ký.
3. Bước 3: Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ xuống phòng một cửa để trả lại cho tổ chức (theo đúng thời gian đã quy định).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Bản đăng ký đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.
2. - Đơn đề nghị điều chỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
3. - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư.
-
4. Bản sửa đổi bổ sung của Hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).
5. - Giải trình lý do điều chỉnh;
6. - Những thay đổi so với dự án đang triển khai;
7. - Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.
8. Trường hợp nội dung điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan trước khi cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
Số bộ hồ sơ:
04 (bộ).
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ