Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-DTP-114402-TT

Cơ quan thống kê:

Đồng Tháp

Tên thủ tục hành chính:

Đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa

Đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa

Thông tin

Lĩnh vực:

Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND thành phố Cao Lãnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Lao động - TB&XH thành phố Cao Lãnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN và các cơ quan đoàn thể cấp thành phố.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
90 ngày sau khi thành phố nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Đối tượng tự viết đơn xin hỗ trợ tiền làm nhà.
2. Bước 2: Nộp hồ sơ gồm đơn và giấy photo chủ quyền đất tại UBND xã, phường.
3. Bước 3: UBND xã, phường thẩm tra hồ sơ và thành lập hội đồng chính sách họp xét thành phần gồm: Đại diện cấp ủy, UBND, UBMTTQ, Hội Cựu chiến binh, các đoàn thể và trưởng Ban nhân dân khóm lập biên bản nếu thống nhất UBND làm văn bản đề nghị về UBND TP Cao Lãnh qua ( Phòng LĐ - TB&XH)
4. Bước 4: Phòng Lao động - TB&XH tiếp nhận hồ sơ phối hợp với các ban ngành có liên quan thành phố thẫm định hồ sơ và thực tế gia đình chính sách. Tổ chức cuộc họp gồm các thành viên hội đồng chính sách cấp thành phố để xem xét bình chọn và thông qua danh sách trình UBND thành phố phê duyệt.
5. Bước 5: UBND thành phố ra quyết định bàn giao nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa.
2. Biên bản họp xét ,bình chọn của UBND xã, phường.
3. Công văn đề nghị của UBND.
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà (cá nhân tự viết) Công văn Số: 292 SLĐTBXH-TBL...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)