Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-DTP-068843-TT

Cơ quan thống kê:

Đồng Tháp

Tên thủ tục hành chính:

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tin

Lĩnh vực:

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh ĐT
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nội vụ ĐT
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Sở Nội vụ 05 ngày;UBND tỉnh 03 ngày (trường hợp phải thông qua Ban Cán sự hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không áp dụng thời gian giải quyết này)
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định
2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ
+ Nếu đủ hồ sơ: Bộ phận TN&TKQ ra phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả,
+ Nếu thiếu hồ sơ: Bộ phận TN&TKQ ra văn bản yêu cầu bổ sung.
+ Nếu hồ sơ chưa đúng: Bộ phận TN&TKQ ra văn bản yêu cầu chỉnh sửa.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Văn bản đề nghị (mẫu 17-SNV);
2. Văn bản thống nhất ý kiến bổ nhiệm của cấp ủy cùng cấp;
3. Bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (mẫu 18a-SNV);
4. Bản nhận xét, đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy hoặc Chi ủy cơ quan, đơn vị (mẫu 18b-SNV);
5. Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy, chính quyền nơi cư trú (mẫu 19-SNV);
6. Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm (mẫu 20-SNV);
7. Lý lịch công chức (mẫu 1a-BNV/2007);
8. Bản kê khia tài sản, thu nhập (mẫu 1, Nghị định 37/2007/NĐ-CP);
9. Bản sao văn bằng, chứng chỉ (khi cần sẽ đối chiếu với bản chính);
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Mẫu 17-SNV: Mẫu văn bản đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ Quyếyt định 14/2008/QĐ-UBND...
2. Mẫu 18a-SNV: Mẫu bản nhận xét, đánh giá cán bộ của Tập thể lãnh đạo cơ quan. Quyếyt định 14/2008/QĐ-UBND...
3. Mẫu 18b-SNV: Mẫu bản nhận xét, đánh giá cán bộ của Ban Thường vụ Đảng ủy hoặc Chi ủy nơi công tác Quyếyt định 14/2008/QĐ-UBND...
4. Mẫu 19-SNV: Mẫu bản ý kiến nhận xét của Chi ủy, Chi bộ nơi cư trú Quyếyt định 14/2008/QĐ-UBND...
5. Mẫu 20-SNV: Mẫu Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm giới thiệu bổ nhiệm chức vụ Quyếyt định 14/2008/QĐ-UBND...
6. Mẫu 1a-BNV/2007: Mẫu Lý lịch cán bộ, công chức

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ