Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-DNA-019035-TT

Cơ quan thống kê:

Đồng Nai

Tên thủ tục hành chính:

Biên bản nghiệm thu hồ sơ hoàn công

Biên bản nghiệm thu hồ sơ hoàn công

Thông tin

Lĩnh vực:

Đường bộ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Biên bản nghiệm thu hồ sơ hoàn công.

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Nộp hồ sơ hoàn công tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.
2. Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận hồ sơ và biên bản ngiệm thu hồ sơ hoàn công. Trường hợp hồ sơ hoàn công còn thiếu sót sẽ nhận được văn bản đề nghị bổ sung và chỉnh sửa của Sở Giao thông Vận tải .

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Tờ trình của Chủ đầu tư;
2. Biên bản kiểm tra, nghiệm thu hồ sơ hoàn công
3. Hồ sơ hoàn công
Số bộ hồ sơ:
1

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Hồ sơ hoàn công phải đảm bảo đúng theo Phụ lục 2 của Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng
2. Sự phù hợp giữa nhật ký công trình và các biên bản quản lý chất lượng.
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ