Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-DBI-164674-TT

Cơ quan thống kê:

Điện Biên - Sở Tài chính tỉnh Điện Biên

Tên thủ tục hành chính:

Tờ trình xin cấp bù kinh phí miễn thu thủy lợi phí và số lỗ chênh lệch thu chi

Tờ trình xin cấp bù kinh phí miễn thu thủy lợi phí và số lỗ chênh lệch thu chi

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh Điện Biên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tài chính Điện Biên
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 - Các DN gửi báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thủy lợi phí năm trước, lập dự toán kế hoạch thực hiện năm sau tại Sở Tài chính .
2. Bước 2 - Sở Tài chính xem xét thẩm định trình UBND Quyết định phê duyệt dự toán

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Tờ trình xin cấp bù kinh phí miễn thu thủy lợi phí và số lỗ chênh lệch thu chi
2. -Báo cáo thực hiện thu chi năm trước và kế hoạch năm nay
3. -Tờ trình bổ sung khoản lỗ chênh lệch thu chi
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ