Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-DBI-095327-TT

Cơ quan thống kê:

Điện Biên - Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Điện Biên

Tên thủ tục hành chính:

Cấp GCNQSDĐ cho tổ chức là pháp nhân mới được hình thành thông qua việc chia tách hoặc sát nhập được nhận QSDĐ từ các tổ chức là pháp nhân bị chia tách hoặc sát nhập.

Cấp GCNQSDĐ cho tổ chức là pháp nhân mới được hình thành thông qua việc chia tách hoặc sát nhập được nhận QSDĐ từ các tổ chức là pháp nhân bị chia tách hoặc sát nhập.

Thông tin

Lĩnh vực:

Đất đai

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
các Sở, ban, ngành liên quan
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không quá 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất 2.000.000 đồng đối với đất của tổ chức kinh tế; 1.000.000 đồng đối với đất của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp Quyết định số 11/2007/QĐ-UBN...
2. Lệ phí địa chính 50.000đ
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1. Tổ chức Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
2. Bước 2. Nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất- Sở TN&MT
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại hoặc bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.
+ Hướng dẫn người đăng ký đóng lệ phí theo quy định
3. Bước 3. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm định hồ sơ đề nghị Giám đốc Sở ký trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức là pháp nhân mới.
4. Bước 4. Nhận kết quả tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Đơn xin cấp GCNQSDĐ;
2. - Báo cáo kết quản rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng;
3. - Quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức; văn bản về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp với pháp luật
4. - Quyết định giao đất, cho thuê đất của UBND tỉnh
5. - Biên bản bàn giao đất ngoài thực địa;
6. - Biên lai thu phí và lệ phí (nếu có)
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. - Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT...
2. - Báo cáo kết quản rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. - Đất sử dụng ổn định đúng mục đích, đúng ranh giới đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Không tranh chấp, không lấn chiếm Nghị định số 181/2004/NĐ-CP...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ