Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-DBI-089734-TT

Cơ quan thống kê:

Điện Biên - Phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện

Tên thủ tục hành chính:

Giải quyết chế độ đối với Thanh niên xung phong

Giải quyết chế độ đối với Thanh niên xung phong

Thông tin

Lĩnh vực:

Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản đề nghị

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Cá nhân làm bản khai kèm theo các giấy tờ chứng minh là thanh niên xung phong gửi UBND cấp xã. UBND cấp xã lập hội đồng xét duyệt lập biên bản xác nhận chuyên hồ sơ tới Phòng lao động thương binh và xã hội
2. Bước 2 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, tham mưu cho UBND huyện cấp giấy xác nhận và làm văn bản đề nghị Sở LĐTBXH tỉnh xem xét Quyết định.
3. Bước 3 Căn cứ Quyết định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện chi trả chế độ theo quy định

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Bản khai đề nghị trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần
2. Có một trong các giấy tờ cũ chứng minh là TNXP như: thẻ đội viên, giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ ở TNXP, giấy khen, lý lịch cán bộ, Đảng viên có ghi là TNXP
3. Biên bản xác nhận và đề nghị của phiên họp tập thể hội đồng xác nhận xã, phường, hoàn cảnh gia đình và trợ cấp đối với thanh niên xung phong
4. Giấy xác nhận và đề nghị của huyện Đoàn
Số bộ hồ sơ:
02 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Bản khai đề nghị trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần (Mẫu số 11) Thông tư liên tịch số 17/200...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ