Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-DBI-024240-TT

Cơ quan thống kê:

Điện Biên - Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên

Tên thủ tục hành chính:

Trích lục mốc toạ độ, độ cao

Trích lục mốc toạ độ, độ cao

Thông tin

Lĩnh vực:

Đo đạc và bản đồ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Điện Biên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Trung tâm Thông tin Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ BIỂU MỨC THU
Phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 110 /2008/TT-BTC ngày 21 / 11 /2008 của Bộ Tài chính)
___________________

TT LOẠI TƯ LIỆU ĐƠN VỊ MỨC THU PHÍ
(đồng)
I Bản đồ in trên giấy
1 Bản đồ tỷ lệ 1/10.000 và lớn hơn Tờ 80.000
2 Bản đồ tỷ lệ 1/25.000 Tờ 85.000
3 Bản đồ tỷ lệ 1/50.000 Tờ 90.000
4 Bản đồ tỷ lệ 1/100.000 và nhỏ hơn Tờ 110.000
5 Bản đồ hành chính Việt Nam Bộ 650.000
II Bản đồ in ploter
Bản đồ địa hình, bản đồ địa chính cơ sở (không phân biệt tỷ lệ) Tờ A1 80.000
III Bản đồ số dạng Vector Không chọn lọc nội dung Có chọn lọc nội dung
1 Bản đồ địa hình 1/2.000 Mảnh 250.000 260.000
2 Bản đồ địa hình 1/5.000 Mảnh 280.000 290.000
3 Bản đồ địa hình 1/10.000 Mảnh 420.000 430.000
4 Bản đồ địa hình 1/25.000 Mảnh 480.000 490.000
5 Bản đồ địa hình 1/50.000 Mảnh 620.000 630.000
6 Bản đồ địa chính cơ sở 1/2.000 Mảnh 40.000 50.000
7 Bản đồ địa chính cơ sở 1/5.000 Mảnh 40.000 50.000
8 Bản đồ địa chính cơ sở1/10.000 Mảnh 45.000 55.000
IV Bản đồ số dạng Raster
Bản đồ địa hình, bản đồ địa chính cơ sở (không phân biệt tỷ lệ) Mảnh 65.000
V Tư liệu phim ảnh theo công nghệ truyền thống
1 Ảnh in ép kích thước (23x23)cm Tờ 50.000
2 Phim in ép kích thước (23x23)cm Tờ 70.000
3 Ảnh phóng kích thước (30x30)cm Tờ 70.000
4 Ảnh phóng kích thước (50x50)cm Tờ 130.000
5 Ảnh phóng kích thước (75x75)cm Tờ 220.000
VI Tư liệu phim ảnh theo công nghệ số
Phim quét độ phân giải 20µm File 70.000
VII Tư liệu trắc địa
1 Tư liệu trắc địa điểm toạ độ
1.1 Cấp 0 Điểm 215.000
1.2 Hạng I Điểm 160.000
1.3 Hạng II Điểm 130.000
1.4 Hạng III, hạng IV Điểm 110.000
1.5 Địa chính 1 Điểm 100.000
1.6 Địa chính 2 Điểm 80.000
2 Tư liệu trắc địa điểm độ cao
2.1 Hạng I Điểm 100.000
2.2 Hạng II Điểm 95.000
2.3 Hạng III Điểm 80.000
2.4 Hạng IV Điểm 70.000
3 Tư liệu trắc địa điểm trọng lực
3.1 Hạng I Điểm 130.000
3.2 Hạng II Điểm 100.000
3.3 Hạng III Điểm 90.000
3.4 Điểm trọng lực chi tiết Điểm 50.000
VIII Tài liệu kỹ thuật ngành
Quyển tài liệu kỹ thuật ngành Trang 150 đồng/trang
Thông tư số 110/2008/TT-BTC...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Bảng cung cấp Tư Liệu

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Tổ chức, cá nhân có công văn hoặc Phiếu đề nghị và Duyệt cung cấp của các cấp có thẩm quyền theo quy định
2. Bước 2: Nơi tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm thông tin kỹ thuật tài nguyên và môi trường.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h 30 đến 10 h 30
Chiều từ 14 h đến 16h 30
- Kiểm tra thủ tục và viết giấy giao việc cho các phòng nghiệp vụ để thoả thuận ký hợp đồng; tạm ứng kinh phí để triển khai hoạt động
3. Bước 3: Trung tâm thông tin kỹ thuật tài nguyên và Môi trường thực hiện việc trích lục mốc toạ độ, độ cao.
4. Bước 4: Bàn giao hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Đối với thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ đã xuất bản và không thuộc phạm vi bí mật nhà nước thì việc cung cấp, khai thác sử dụng được thực hiện như sau:
Trường hợp cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng thì cần có giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức đó; số lượng được cung cấp theo nhu cầu sử dụng ghi trên giấy giới thiệu;
Trường hợp cá nhân có nhu cầu sử dụng thì được cung cấp một (01) bộ và cần có phiếu đề nghị của cá nhân đó lập theo mẫu số 01 ban hành kèm theo thông tư 03/2007/TT-BTNMT ngày15/12/2007, đồng thời phải xuất trình chứng minh thư nhân dân.
- Đối với thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ không thuộc phạm vi bí mật nhà nước nhưng thuộc loại không xuất bản thì việc cung cấp, khai thác sử dụng được thực hiện khi có công văn đề nghị của thủ trưởng cơ quan, tổ chức có yêu cầu sử dụng;
- Đối với thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ loại mật thì việc cung cấp, khai thác sử dụng được thực hiện chỉ khi có công văn đề nghị của lãnh đạo các cấp như sau:
Cấp Vụ hoặc cấp tương đương thuộc hệ thống các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ;
Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Các Sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Các doanh nghiệp khi được phép của lãnh đạo Cục Đo đạc và Bản đồ.
- Thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ loại tối mật chỉ được cung cấp khi có công văn đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, người đứng đầu các cơ quan của Quốc hội, người đứng đầu các cơ quan của Ban chấp hành Trung ương Đảng, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội;
- Thủ tục cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ chuyên ngành do các Bộ có chức năng quản lý chuyên ngành đó quy định;
Số bộ hồ sơ:
02 bộ.

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ