Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-DBI-024128-TT

Cơ quan thống kê:

Điện Biên - Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên

Tên thủ tục hành chính:

Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ( ĐTM)

Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ( ĐTM)

Thông tin

Lĩnh vực:

Môi trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh Điện Biên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường 3.000.000 đồng /1báo cáo) Quyết định số 11/2007/QĐ-UBN...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
2. Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên.
- Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình hộ chiếu (đối với người nước ngoài)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại hoặc bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7 h 30 đến 10 h 30
Chiều từ 14 h đến 16 h 30
3. Bước 3: Chi cục Bảo vệ môi trường thẩm định hồ sơ đề nghị Giám đốc Sở thành lập hội đồng thẩm định.
4. Bước 4: Chi cục Bảo vệ môi trường đề nghị Giám đốc Sở ký trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
5. Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
2. Một (01) báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án (hoặc báo cáo đầu tư);
3. Bảy (07) báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án bằng tiếng Việt
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ