Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-DBI-003323-TT

Cơ quan thống kê:

Điện Biên - Sở lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Tên thủ tục hành chính:

Đề nghị khen thưởng về công tác An toàn lao động-Bảo hộ lao động

Đề nghị khen thưởng về công tác An toàn lao động-Bảo hộ lao động

Thông tin

Lĩnh vực:

An toàn lao động

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Giám đốc Sở lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Việc làm - An toàn lao động
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Văn bản xác nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Các cá nhân, tập thể thực hiện tốt và tiêu biểu trong công tác Bảo hộ lao động, An toàn - Vệ sinh lao động sẽ nộp 03 bộ hồ sơ qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Lao động - TB&XH, cán bộ kiểm tra hồ sơ theo quy định
2. Bước 2 Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Lao động - TB&XH chuyển Phòng Việc làm - An toàn lao động xử lý
3. Bước 3 Phòng Việc làm - An toàn lao động chuyển kết quả hồ sơ giải quyết đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Lao động - TB&XH để chuyển trả cho các tổ chức, cá nhân có liên quan

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Biên bản họp xét thi đua – khen thưởng của đơn vị;
2. - Tờ trình đề nghị xét khen thưởng,
3. - Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.
Số bộ hồ sơ:
03 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. (mẫu số 7) Mẫu hướng dẫn thực hiện báo...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ