Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-DNG-023573-TT

Cơ quan thống kê:

Đà Nẵng - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tên thủ tục hành chính:

Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh học nghề.

Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh học nghề.

Thông tin

Lĩnh vực:

Dạy nghề

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tp. Đà Nẵng.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Văn bản chấp thuận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Cơ sở dạy nghề hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh học nghề đúng theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/4/2007 của Bộ Trưởng Bộ Lao động- TB&XH, Công văn số 199/TCDN-KHTC ngày 06/4/2007 của Tổng cục Dạy nghề về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 468/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/4/2007 và nộp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Bước 2 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ); viết giấy biên nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Phòng Dạy nghề
3. Bước 3 Phòng Dạy nghề nghiên cứu hồ sơ và tiến hành kiểm tra thẩm định hồ sơ tại cơ sở, lập biên bản thẩm định theo đúng các tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 468/QĐ-BLĐTBXH và Công văn số 199/TCDN-KHTC ngày 06/4/2007 của Tổng cục Dạy nghề.
4. Bước 4 Phòng Dạy nghề căn cứ hồ sơ của cơ sở dạy nghề; căn cứ biên bản kiểm tra thẩm định:
+ Nếu cơ sở dạy nghề không đủ tiêu chuẩn thì Phòng tham mưu Lãnh đạo Sở có Công văn trả lời không đủ điều kiện để trình UBND thành phố phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh học nghề và chuyển hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết quả cho cơ sở.
+ Nếu cơ sở đủ tiêu chuẩn thì Phòng tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND thành phố phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh học nghề theo quy định.
5. Bước 5 Phòng Dạy nghề chuyển Công văn thông báo phê duyệt chỉ tiêu tuyển học nghề cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho cơ sở dạy nghề khi đến thời gian hẹn.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Tờ trình đề nghị phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh học nghề.
2. - Báo cáo giáo viên, giảng viên quy đổi
3. - Báo cáo học sinh, sinh viên học nghề quy đổi.
4. - Báo cáo cơ sở vật chất.
5. - Biểu đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh học nghề.
Số bộ hồ sơ:
02
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. - Biểu số 1: Báo cáo giáo viên, giảng viên quy đổi Luật Dạy nghề của Quốc hội k...
2. Biểu số 2: Báo cáo học sinh, sinh viên học nghề quy đổi. Luật Dạy nghề của Quốc hội k...
3. Biểu số 3: Báo cáo cơ sở vật chất. Luật Dạy nghề của Quốc hội k...
4. Biểu số 4: Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh học nghề. Luật Dạy nghề của Quốc hội k...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ