Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-DNG-007904-TT

Cơ quan thống kê:

Đà Nẵng

Cấp Tổng cục:

BQL các KCN và Chế xuất Đà Nẵng

Tên thủ tục hành chính:

Thẩm định và phê duyệt Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường

Thẩm định và phê duyệt Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường

Thông tin

Lĩnh vực:

Môi trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND thành phố Đà Nẵng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
BQL các KCN và Chế xuất Đà Nẵng
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
45 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 2.800.000 đồng Quyết định số 06/2007/QĐ-UBN...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Phê duyệt Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo mẫu và nộp hồ sơ tại Tổ một cửa thuộc BQL.
2. Bước 2 Tổ một cửa kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ theo quy định; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện. Sau đó Tổ một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Qui hoạch - Môi trường.
3. Bước 3 Chuyên viên kiểm tra, xử lý hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chuyên viên được phân công thực hiện lập thông báo chuyển Tổ một cửa gửi chủ đầu tư yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ;
+Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chuyên viên được phân công tiến hành những công việc thẩm định tiếp theo.
4. Bước 4 Việc thẩm định được tiến hành thông qua Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) hoặc tổ chức dịch vụ thẩm định;
Các dự án được thẩm định thông qua tổ chức dịch vụ thẩm định theo quy định tại Điều 5, Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo ĐTM ban hành kèm theo Quyết định số 19/2007/QĐ-BTNMT.
a) Trường hợp thành lập Hội đồng thẩm định:
 Lập quyết định thành lập HĐTĐ báo cáo ĐTM trình Trưởng ban phê duyệt. Quyết định thành lập HĐTĐ báo cáo ĐTM (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Quyết định 13/2006/QĐ-BTNMT);
 Gửi 01 bản quyết định thành lập HĐTĐ, 01 bản báo cáo ĐTM, 01 bản nhận xét báo cáo ĐTM (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2, 3 của Quyết định 13/2006/QĐ-BTNMT), và 01 phiếu đánh giá báo cáo ĐTM (theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 của Quyết định 13/2006/QĐ-BTNMT) đến các thành viên HĐTĐ.
b) Trường hợp thuê tổ chức dịch vụ thẩm định
 Lập Hợp đồng dịch vụ thẩm định trình Trưởng ban phê duyệt. Các điều khoản của hợp đồng dịch vụ thẩm định tuân theo quy định về Hợp đồng của Bộ Luật Dân sự;
 Hoàn thành việc ký Hợp đồng dịch vụ thẩm định với tổ chức dịch vụ thẩm định và gởi 03 báo cáo ĐTM đến tổ chức dịch vụ thẩm định.
Trong thời gian 20 ngày tiếp theo, Hội đồng thẩm định hoặc tổ chức dịch vụ thẩm định phải thực hiện xong công tác thẩm định và gởi biên bản họp Hội đồng thẩm định (theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 của Quyết định 13/2006/QĐ-BTNMT) hoặc bản kết quả thẩm định của tổ chức dịch vụ thẩm định cho Trưởng ban;
- Trong thời gian 5 ngày tiếp theo, căn cứ kết quả thẩm định, Lãnh đạo BQL ra thông báo cho chủ dự án biết kết quả thẩm định và những yêu cầu về việc hoàn chỉnh hoặc lập lại báo cáo ĐTM để tái thẩm định (nếu có);
- Sau khi nhận được Báo cáo ĐTM hoàn chỉnh (đã chỉnh sửa theo yêu cầu của BQL), trong thời gian 5 ngày chuyên viên được phân công lập Phiếu trình, dự thảo Tờ trình trình Lãnh đạo phòng Qui hoạch – Môi trường soát xét, trình Trưởng ban ký duyệt và kèm dự thảo Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM (theo mẫu được quy định tại Phụ lục 7, Thông tư 08/2006/TT-BTNMT) trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM;
- Hồ sơ báo cáo ĐTM hoàn chỉnh bao gồm:
 03 bản báo cáo ĐTM đã chỉnh sửa, bổ sung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5, Thông tư 08/2006/TT-BTNMT;
 01 đĩa CD ghi nội dung báo cáo ĐTM đã chỉnh sửa bổ sung;
 Văn bản giải trình cụ thể các nội dung chỉnh sửa, bổ sung.
- Trong thời gian 5 ngày tiếp theo, Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND thành phố ra thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư nêu rõ lý do.
5. Bước 5 Trả kết quả cho Chủ đầu tư
+ Tổ một cửa có trách nhiệm theo dõi và tiếp nhận Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM từ UBND thành phố;
+ Theo thời hạn trả kết quả, Tổ một cửa tiến hành trả kết quả cho Chủ đầu tư, tuân theo quy định tại Quy trình tiếp nhận và trả kết quả;

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường;
3. Báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật;
Số bộ hồ sơ:
03 bộ hồ sơ gốc
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT...
2. Mẫu bìa và trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ