Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-CMU-068713-TT

Cơ quan thống kê:

Cà Mau - Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

Tên thủ tục hành chính:

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas (khí đốt hoá lỏng)

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas (khí đốt hoá lỏng)

Thông tin

Lĩnh vực:

vụ thương mại

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Công Thương.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Công Thương Cà Mau.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Thời gian trả kết quả 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. 1. Địa bàn thành phố, thị xã:
- Phí thẩm định: 300.000đ/Cty, DN
- Phí thẩm định: 100.000đ/hộ KD
- Lệ phí cấp giấy phép: 50.000đ/giấy
2. Địa bàn huyện ,xã:
- Phí thẩm định: 150.000đ/Cty, DN
- Phí thẩm định: 100.000đ/hộ KD
- Lệ phí cấp giấy phép: 25.000đ/giấy
Thông tư số 72/TT-LB ngày 08...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy phép

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1:
Chuẩn bị hồ sơ
các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm gas (khí đốt hoá lỏng) và các hoạt động khác có liên quan đến sản xuất kinh doanh sản phẩm gas (khí đốt hoá lỏng) trên địa bàn tỉnh Cà Mau nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas (khí đốt hoá lỏng) trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương Cà Mau (số 30B, đường Phan Ngọc Hiển, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, cụ thể như sau:
+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút.
+ Buổi chiều : Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 phút.
2. Bước 2:
Nộp hồ sơ
Người đại diện các tổ chức, cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas (khí đốt hoá lỏng) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương Cà Mau.Chuyên viên thụ lý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas (khí đốt hoá lỏng) thẩm tra tính pháp lý của hồ sơ:
+Nếu không đủ điều kiện cấp thì hướng dẫn cụ thể cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas (khí đốt hoá lỏng) hoàn chỉnh thủ tục.
+Nếu đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas (khí đốt hoá lỏng) thì nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn
3. Bước 3
Nhận kết quả
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương Cà Mau thu phí, lệ phí và trả kết quả cho người đại diện cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn. Trường hợp Tổ chức uỷ quyền cho người khác đi nhận kết qủa thì phải xuất trình giấy giới thiệu của Tổ chức đó.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas (khí đốt hoá lỏng) (01 bản chính theo mẫu quy định)
2. 2. Giấy chứng nhận an toàn PCCC (01 bản sao có chứng thực).
3. 3. Giấy đăng ký kinh doanh (01 bản sao có chứng thực).
4. 4. Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp kho chứa gas (khí đốt hoá lỏng) (01 bản sao có chứng thực).
5. 5. Giấy chứng nhận học lớp nghiệp vụ quản lý và kinh doanh gas (khí đốt hoá lỏng) (01 bản sao có chứng thực).
Số bộ hồ sơ:
02 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đề nghi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas (khí đốt hoá lỏng) Thông tư số 15/1999/TT-BTM n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Trạm nạp, các thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ phải tuân thủ đầy đủ các nội dung an toàn quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6153:1996, TCVN 6154:1996, TCVN 6155:1996, TCVN 6156:1996, TCVN 6304:1997, TCVN 6485:1999 và TCVN 6486:1999, trong đó phải bảo đảm các yêu cầu cơ bản quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy chế này. Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Công nghiệp ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai 36/2006/QĐ-BCN 16/10/2006
2. Các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động của trạm đã được kiểm định và đăng ký theo quy định tại Thông tư số 23/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 11 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định, hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Công nghiệp ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai 36/2006/QĐ-BCN 16/10/2006
3. Các máy, thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp của trạm đã được kiểm định và đăng ký theo quy định tại Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Danh mục máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp và Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp. Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Công nghiệp ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai 36/2006/QĐ-BCN 16/10/2006
4. Có đăng ký kinh doanh ngành nghề nạp LPG vào chai, đăng ký thương hiệu và nhãn hiệu theo quy định của pháp luật. Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Công nghiệp ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai 36/2006/QĐ-BCN 16/10/2006
5. Những người có liên quan đến việc quản lý, vận hành thiết bị trạm nạp, bảo quản, xếp dỡ, vận chuyển Chai chứa LPG của trạm đã được đào tạo, huấn luyện về chuyên môn, kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ và được cấp giấy chứng nhận theo quy định của Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và quy định tại mục 4.5 của TCVN 6485:1999. Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Công nghiệp ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai 36/2006/QĐ-BCN 16/10/2006
6. Được cơ quan Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề, kinh doanh có điều kiện. Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Công nghiệp ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai 36/2006/QĐ-BCN 16/10/2006
7. Có đầy đủ quy trình nạp LPG vào chai, quy trình vận hành các máy, thiết bị trong trạm, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn.
Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ