Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BYT-247986-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Y tế

Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS.

Thủ tục thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS.

Thông tin

Lĩnh vực:

HIV/AIDS

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Y tế tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Y tế tỉnh
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy tiếp nhận hồ sơ thông báo

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Trước khi chính thức hoạt động ít nhất là 10 ngày làm việc, tổ chức tư vấn phải gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức tư vấn đặt trụ sở chính.
2. Bước 2 Sở Y tế tỉnh tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của tổ tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. a) Văn bản thông báo thành lập tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BYT ngày 20/4/2012;
2. b) Dự thảo Quy chế (nội quy chi tiết) hoạt động của tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS;
3. c) Danh sách cán bộ, trình độ chuyên môn kèm theo bản sao có chứng thực bằng cấp về trình độ chuyên môn của nhân viên tư vấn;
4. d) Bản kê khai phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông phục vụ hoạt động tư vấn (chỉ áp dụng đối với tổ chức tư vấn qua các phương tiện công nghệ thông tin viễn thông).
Số bộ hồ sơ:
01 bộ.
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Phụ lục 1: Mẫu thông báo thành lập Tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS THÔNG TƯ Quy định về điều k...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Yêu cầu đối với cơ sở điều trị được cấp giấy phép hoạt động
1. Được thành lập theo quy định tại điều 3 Thông tư số số 06/2012/TT-BYT ngày 20/4/2012 của Bộ Y tế.
THÔNG TƯ Quy định về điều k...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ