Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BYT-110298-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Y tế - Vụ Pháp chế

Tên thủ tục hành chính:

Đề nghị phong tặng Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” cho cá nhân thuộc Doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế thuộc đối tượng và đạt tiêu chuẩn qui định tại điều 63 Luật khen thưởng.

Đề nghị phong tặng Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” cho cá nhân thuộc Doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế thuộc đối tượng và đạt tiêu chuẩn qui định tại điều 63 Luật khen thưởng.

Thông tin

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Bộ Y tế
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Vụ Pháp chế
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Căn cứ vào thời gian họp Hội đồng xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định khen thưởng

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Đơn vị có cá nhân đạt tiêu chuẩn phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu về Vụ Pháp chế Bộ Y tế.
2. Bước 2 Vụ Pháp chế tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và trình Hội đồng thi đua Bé xét duyệt trước khi gửi hồ sơ và tờ trình về Ban thi đua khen thưởng Trung ương xem xét và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Bước 3 Khi nhận được quyết định phong tặng của Ban thi đua khen thưởng trung ương gửi về, Bộ Y tế tổ chức lễ trao tặng cho các cá nhân, tổ chức được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”
Đối với trường hợp Không được xét phong tặng theo thông báo của Ban thi đua khen thưởng Trung ương. Bộ Y tế phải thông báo lại cho đơn vị đề nghị biết.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. 1. Hồ sơ cá nhân
- Bản thành tích cá nhân không quá 3 trang, phải là bản đánh máy, có xác nhận của thủ trưởng trực tiếp (ký tên, đóng dấu). Phần khai các hình thức khen thưởng đã đạt phải ghi rõ số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành Quyết định khen thưởng.
- Bản khai thành tích nghiên cứu khoa học có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (ký tên, đóng dấu) kèm theo bản sao hợp pháp Biên bản nghiệm thu của Hội đồng Khoa học Công nghệ, Hội đồng sáng kiến cấp có thẩm quyền hoặc Bằng sáng chế.
- Bản nhận xét của chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn) nơi cư trú về việc chấp hành pháp luật, chính sách của nhà nước đối với mỗi thầy thuốc.
2. Hồ sơ đề nghị của Hội đồng cấp dưới trình Hội đồng cấp trên: (Mỗi mẫu nộp 02 bản)
- Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân.
- Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.
- Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân.
- Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.
- Báo cáo về quy trình xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân và Thầy thuốc ưu tú.
- Biên bản kiểm phiếu bầu Thầy thuốc nhân dân.
- Biên bản kiểm phiếu bầu Thầy thuốc ưu tú.
- Danh sách trích ngang đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân.
- Danh sách trích ngang đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.
- Quyết định thành lập Hội đồng cấp dưới.
Số bộ hồ sơ:
Hồ sơ cá nhân: Mỗi Hồ sơ nộp về Hội đồng cấp Bộ: 03 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Mẫu 1a : Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân THÔNG TƯ 01/2008/TT-BYT ngày...
2. Mẫu 1b: Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú THÔNG TƯ 01/2008/TT-BYT ngày...
3. Mẫu 2a: Bản khai thành tích khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân THÔNG TƯ 01/2008/TT-BYT ngày...
4. Mẫu 2b: Bản khai thành tích khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú THÔNG TƯ 01/2008/TT-BYT ngày...
5. Mẫu 3: Tờ trình về việc đề nghị phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú THÔNG TƯ 01/2008/TT-BYT ngày...
6. Mẫu 4a: Biên bản kiểm phiếu bầu Thầy thuốc nhân dân THÔNG TƯ 01/2008/TT-BYT ngày...
7. Mẫu 4b: Biên bản kiểm phiếu bầu Thầy thuốc ưu tú THÔNG TƯ 01/2008/TT-BYT ngày...
8. Mẫu 5a: Danh sách trích ngang đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân THÔNG TƯ 01/2008/TT-BYT ngày...
9. Mẫu 5b: Danh sách trích ngang đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú THÔNG TƯ 01/2008/TT-BYT ngày...
10. Mẫu 6a: Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân THÔNG TƯ 01/2008/TT-BYT ngày...
11. Mẫu 6b: Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú THÔNG TƯ 01/2008/TT-BYT ngày...
12. Mẫu 7: Báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú THÔNG TƯ 01/2008/TT-BYT ngày...
13. Mẫu 8a: Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân THÔNG TƯ 01/2008/TT-BYT ngày...
14. Mẫu 8b: Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú THÔNG TƯ 01/2008/TT-BYT ngày...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ