Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BXD-121805-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Xây dựng - Vụ Kiến trúc quy hoạch

Tên thủ tục hành chính:

Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng

Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng

Thông tin

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Các cơ quan quản lý hệ thống hạ tầng đô thị có liên quan
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng theo thực tế (tài liệu, in ấn, trích lục...) Nghị định số 08/2005/NĐ-CP n...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Chứng chỉ

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Gửi hồ sơ Gửi hồ sơ xin cấp chứng chỉ quy hoạch tới cơ quan quản lý quy hoạch
2. Tiếp nhận Cơ quan quản lý quy hoạch tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ
3. Viết phiếu tiếp nhận Khi hồ sơ đã đầy đủ, cơ quan quản lý quy hoạch vào sổ tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ
4. Lệ phí Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí (nếu có) và phí cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng khi nhận kết quả

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị được cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng
2. Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc 1/200, thời hạn chưa quá 02 năm (so với thời gian xin cấp chứng chỉ quy hoạch) tính tới thời điểm xin cấp chứng chỉ quy hoạch
Số bộ hồ sơ:
01 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ