Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BXD-112120-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Xây dựng - Vụ Quản lý hoạt động xây dựng

Tên thủ tục hành chính:

Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư

Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư

Thông tin

Lĩnh vực:

Xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Hội đồng tư vấn
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề 200.000 đồng
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Chứng chỉ hành nghề

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ và lệ phí xin cấp chứng chỉ tại Sở Xây dựng.
2. Kiểm tra và bổ sung hồ sơ Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ; giao Hội đồng tư vấn nghiên cứu và xem xét hồ sơ.
3. tổ chức xem xét cấp chứng chỉ Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức xét cấp chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định.
4. Quyết định cấp chứng c hỉ Giám đốc Sở Xây dựng quyết định cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định.
5. Nộp lệ phí Việc thu và sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề (kể cả trường hợp xin cấp lại hoặc xin bổ sung nội dung hành nghề) thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu); 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký.
2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề.
3. Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu. Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.
Số bộ hồ sơ:
02
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề Thông tư số 12/2009/TT-BXD n...
2. Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn Thông tư số 12/2009/TT-BXD n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Điều kiện chung:
Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; Đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định và nộp lệ phí theo quy định
2. Người được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề xin đăng ký, có kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình.
Thông tư số 12/2009/TT-BXD n...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ