Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BXD-035869-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Xây dựng - Vụ Kiến trúc quy hoạch

Tên thủ tục hành chính:

Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch

Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch

Thông tin

Lĩnh vực:

Quy hoạch xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án nhóm A, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về quy hoạch đối với các dự án nhóm B, C
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Sở Xây dựng hoặc Sở Kiến trúc quy hoạch
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Xây dựng hoặc Sở Kiến trúc quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về quy hoạch đối với các dự án nhóm B, C
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

văn bản thỏa thuận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Gửi hồ sơ - Gửi hồ sơ xin thoả thuận kiến trúc quy hoạch tới cơ quan quản lý quy hoạch.
2. xem xét và cho ý kiến thỏa thuận - Sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo đúng thời hạn quy định

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Đơn đề nghị cấp văn bản thoả thuận kiến trúc quy hoạch
2. - Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện, thuyết minh và bản vẽ nhiệm vụ thiết kế công trình, các phương án sơ phác thiết kế công trình gồm mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt công trình ở tỷ lệ thích hợp.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ