Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BTP-052192-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Tư pháp - Vụ Hành chính tư pháp

Tên thủ tục hành chính:

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản.

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản.

Thông tin

Lĩnh vực:

Hành chính tư pháp

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp huyện
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
- Niêm yết công khai 30 ngày dự thảo Văn bản thỏa thuận phân chia thừa kế; - Việc chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản được thực hiện trong ngày nhận hồ sơ; nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều thì việc chứng thực được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí 50.000 đồng/trường hợp. Thông tư liên tịch số 93/200...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản phân chia tài sản thừa kế

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Nộp hồ sơ Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu;
2. Kiểm tra hồ sơ, giải quyết việc chứng thực Người có thẩm quyền chứng thực tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ yêu cầu chứng thực;
Trường hợp đề nghị cơ quan có thẩm quyền chứng thực soạn thảo thì người yêu cầu chứng thực trình bày nội dung yêu cầu chứng thực. Người có thẩm quyền ký chứng thực. Người yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản;
2. Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ khác (bản chính hoặc bản sao hợp lệ);
3. Giấy chứng tử hoặc giấy tờ hợp pháp khác chứng minh người để lại di sản đã chết (bản chính hoặc bản sao hợp lệ);
4. Di chúc; giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của người để lại di sản đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng;
5. Bản chính và bản pho to giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hường di sản theo quy định pháp luật về thừa kế;
6. Trường hợp di sản là tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì nộp bổ sung bản chính và bản pho to giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đó
7. Văn bản thỏa thuận phân chia di sản (trường hợp soạn thảo sẵn).
Số bộ hồ sơ:
01
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản Thông tư liên tịch 04/2006/T...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ