Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BTP-051923-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Tư pháp - Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp

Tên thủ tục hành chính:

Yêu cầu cung cấp thông tin là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

Yêu cầu cung cấp thông tin là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

Thông tin

Lĩnh vực:

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và Môi trường huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với nơi chưa thành lập hoặc không thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất), Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trường hợp tra cứu thông tin thì phải cung cấp ngay trong ngày nhận được phiếu yêu cầu; Trường hợp trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính hoặc sao thông tin vào thiết bị nhớ của máy tính thì phải cung cấp thông tin trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu yêu cầu hoặc văn bản đề nghị; - Trường hợp cung cấp thông tin dưới hình thức tổng hợp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính thì thời hạn cung cấp thông tin xác định theo thoả thuận giữa Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và người có yêu cầu cung cấp thông tin.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng tại các cơ quan đăng ký do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể cho phù hợp với thực tế của địa phương, nhưng mức thu tối đa không vượt quá mức thu quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP
2. Phí cung cấp thông tin cơ bản (Danh mục giao dịch bảo đảm, tài sản cho thuê tài chính; sao đơn yêu cầu đăng ký). 10.000 đồng/trường hợp Thông tư liên tịch số 03/200...
3. Phí cung cấp thông tin chi tiết (Văn bản tổng hợp thông tin về các giao dịch bảo đảm) 30.000 đồng/trường hợp Thông tư liên tịch số 03/200...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản cung cấp thông tin (có xác nhận của cơ quan trực tiếp thực hiện đăng ký nếu người sử dụng thông tin có yêu cầu).

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Nộp yêu cầu cung cấp thông tin Người có yêu cầu cung cấp thông tin phải nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh)
2. Giải quyết việc cung cấp thông tin - Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ cung cấp thông tin
- Thu phí và cung cấp thông tin nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
- Xác nhận bằng văn bản về độ tin cậy của nội dung thông tin khi người sử dụng thông tin có yêu cầu.
3. Nhận kết quả cung cấp thông tin Nhận kết quả cung cấp thông tin tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Phiếu yêu cầu thông tin (Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin dưới hình thức tra cứu, trích lục bản đồ địa chính, trích sao Sổ địa chính, Sổ mục kê đất đai); hoặc văn bản đề nghị cung cấp thông tin (Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin dưới hình thức tổng hợp thông tin đất đai hoặc sao thông tin hồ sơ địa chính vào thiết bị nhớ của máy tính) hoặc Hợp đồng cung cấp thông tin (Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin dưới hình thức tổng hợp thông tin đất đai).
2.
Số bộ hồ sơ:
Không quy định cụ thể
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Mẫu số 01/TTĐĐ: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT...
2. Mẫu số 02/TTĐĐ: Hợp đồng cung cấp thông tin đất đai Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ