Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BTM-204861-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cấp Tổng cục:

Tổng cục Môi trường

Tên thủ tục hành chính:

Cấp giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Cấp giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài nguyên và Môi trường

Môi trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
- Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: năm (05) ngày làm việc.Thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp phép: Tối đa hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP; Tối đa hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở có quy mô, tình chất tương đương với đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường không quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. - Nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp tỉnh
2. - Kiểm tra hồ sơ và thẩm định hồ sơ UBND cấp tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xem xét hồ sơ, kiểm tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở theo Quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết (theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT), lập biên bản của đoàn kiểm tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết (theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT). Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, cơ quan thường trực thẩm định có văn bản thông báo cho chủ cơ sở biết để hoàn chỉnh.
3. - Quyết định cấp phép UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc cấp giấy xác nhận đã hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho các tổ chức, cá nhân (theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT).
4. - Trả kết quả thủ tục hành chính UBND cấp tỉnh trả lời và trả kết quả cho chủ cơ sở trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở (theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT).
2. - Năm (05) báo cáo kết quả thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở (theo mẫu quy định tại Phụ lục 12, 13, 14 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT).
Số bộ hồ sơ:
01 bộ hồ so
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. - Phụ lục 11: Mẫu văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết Thông tư số01/2012/TT-BTNMT...
2. - Phụ lục 12, 13, 14: Mẫu báo cáo kết quả việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết Thông tư số01/2012/TT-BTNMT...
3. - Phụ lục 15: Mẫu quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết Thông tư số01/2012/TT-BTNMT...
4. - Phụ lục 16 : Mẫu biên bản của đoàn kiểm tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết Thông tư số01/2012/TT-BTNMT...
5. - Phụ lục 17: Mẫu giấy xác nhận đã hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết Thông tư số01/2012/TT-BTNMT...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ