Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BTM-204590-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cấp Tổng cục:

Tổng cục Môi trường

Tên thủ tục hành chính:

Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài nguyên và Môi trường

Môi trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cơ quan thường trực thẩm định
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
- Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 7 ngày làm việc. - Thời hạn thẩm định đề án: Tối đa bốn mươi lăm (45) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ đối với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP và ba mươi (30) ngày đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP. - Thời hạn phê duyệt đề án: Tối đa mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề án bảo vệ môi trường chi tiếtđã hoàn chỉnh theo yêu cầu đối với cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP và mười (10) ngày đối với đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. - Nộp hồ sơ Chủ cơ sở gửi hồ sơ đề nghị thẩm định qua bưu điện hoặc nộp trực đến Bộ Tài nguyên và Môi trường (đối với các dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định); đến các Bộ, quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với các dự án thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Bộ, quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
2. - Kiểm tra hồ sơ Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt giao cơ quan thường trực thẩm định rà soát tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đúng quy định, cơ quan thường trực thẩm định có văn bản thông báo cho chủ cơ sở để hoàn thiện. Trường hợp hồ sơ đúng quy định, cơ quan thường trực thẩm định tổ chức thẩm định.
3. - Thẩm định hồ sơ : Cơ quan thường trực thẩm định tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường của cơ sở theo Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường (theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư 01/2012/TT-BTNM), có lập Biên bản kiểm tra công tác bảo vệ môi trường (theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 kèm theo Thông tư 01/2012/TT-BTNM). Trường hợp cần thiết, tổ chức lấy ý kiến cơ quan, chuyên gia….
4. -Thông báo kết quả thẩm định Cơ quan thường trực thẩm định tổng hợp, xử lý kết quả kiểm tra thực tế, ý kiến của cơ quan, chuyên gia và thông báo bằng văn bản cho chủ cơ sở về kết quả thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
+ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung;
+ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung kèm theo yêu cầu cụ thể về việc chỉnh sửa, bổ sung;
+ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết không được thông qua (nêu rõ lý do).
5. - Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.: + Chủ dự án:
Đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: Ký vào góc trái phía dưới từng trang của đề án, nhân bản và đóng quyển, có bìa và trang phụ bìa theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT với số lượng đáp ứng yêu cầu tại khoản 2 Điều 11 của Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT và gửi đến cơ quan thường trực thẩm định để xem xét, trình phê duyệt .
Đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết được thông qua với yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung: Chỉnh sửa, bổ sung đề án theo yêu cầu và ký, nhân bản và đóng quyển, có bìa và trang phụ bìa theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT với số lượng đáp ứng yêu cầu tại khoản 2 Điều 11 của Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT; gửi (chỉ một lần duy nhất) tất cả số lượng các bản đề án này và một (01) bản được ghi trên đĩa CD kèm theo văn bản giải trình về việc chỉnh sửa, bổ sung đề án đến cơ quan thường trực thẩm định để xem xét, trình phê duyệt.
+ Cơ quan thường trực thẩm định: trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt xem xét và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
6. - Trả kết quả đề án được phê duyệt Cơ quan thường trực thẩm định chứng thực và gửi đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã phê duyệt cho chủ cơ sở.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT;
2. - Năm (05) bản đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường chi tiết quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT) được đóng thành quyển, có bìa và trang phụ bìa (theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư 01/2012/TT-BTNM) và một (01) bản được ghi trên đĩa CD. Trong nội dung của đề án BVMT chi tiết, chủ cơ sở phải thực hiện việc xin ý kiến của chủ cơ sở gửi Ủy ban nhân dân cấp xã (theo mẫu quy định tại Phụ lục 5,6 kèm theo Thông tư 01/2012/TT-BTNM);
3. - Một trong các văn bản sau: dự án đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi của cơ sở hoặc văn bản tương đương theo quy định của pháp luật về đầu tư (chỉ yêu cầu đối với cơ sở đã khởi công và đang trong giai đoạn chuẩn bị (chuẩn bị mặt bằng), đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị và đang trong giai đoạn thi công xây dựng nhưng chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết).
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. - Phụ lục 2: Cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường chi tiết Thông tư số01/2012/TT-BTNMT...
2. - Phụ lục 3: Mẫu văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết Thông tư số01/2012/TT-BTNMT...
3. - Phụ lục 4: Mẫu bìa và trang phụ bìa của đề án bảo vệ môi trường chi tiết Thông tư số01/2012/TT-BTNMT...
4. - Phụ lục 5: Mẫu văn bản xin ý kiến của chủ cơ sở gửi Ủy ban nhân dân cấp xã xin ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết Thông tư số01/2012/TT-BTNMT...
5. - Phụ lục 6: Mẫu văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời chủ cơ sở Thông tư số01/2012/TT-BTNMT...
6. - Phụ lục 7: Mẫu quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường Thông tư số01/2012/TT-BTNMT...
7. - Phụ lục 8: Mẫu biên bản kiểm tra công tác bảo vệ môi trường Thông tư số01/2012/TT-BTNMT...
8. - Phụ lục 9: Mẫu quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết Thông tư số01/2012/TT-BTNMT...
9. - Phụ lục 10: Mẫu chứng thực đã phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết Thông tư số01/2012/TT-BTNMT...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ