Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BTM-003653-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cấp Tổng cục:

Cục Quản lý tài nguyên nước

Tên thủ tục hành chính:

Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất dưới 3.000 m3/ngày đêm

Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất dưới 3.000 m3/ngày đêm

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài nguyên nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cục Quản lý tài nguyên nước
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Đối với trường hợp đã có giếng khai thác thời hạn là mười lăm (15) ngày làm việc, Đối với trường hợp chưa có giếng khai thác thời hạn là 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy phép

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất theo quy định tại Nghị định số 149/2004/NĐ-CP, Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT và nộp hồ sơ tại Văn phòng tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường;
2. Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:
- Hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, Văn phòng sẽ trả lại cho tổ chức, cá nhân xin cấp phép;
- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Văn phòng sẽ chuyển hồ sơ đến phòng chức năng tiến hành thẩm định theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.
3. Trường hợp hồ sơ bảo đảm các quy định của pháp luật, phòng chuyên môn trình cấp có thẩm quyền tờ trình về việc cấp giấy phép và nội dung của giấy phép. Cấp có thẩm quyền xem xét, ký quyết định cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân;
4. Trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm các quy định của pháp luật, phòng chuyên môn có công văn yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp bổ sung hồ sơ qua Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả.
5.
6.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất;
2. Đề án khai thác nước dưới đất;
3. Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất tỷ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ toạ độ VN 2000;
4. Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất đối với trường hợp công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên; báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với trường hợp công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm; báo cáo hiện trạng khai thác đối với trường hợp công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động;
5. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép;
6. Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại nơi đặt giếng khai thác. Trường hợp đất nơi đặt giếng khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được ủy ban nhân dân xã, phường nơi đặt công trình xác nhận.
Số bộ hồ sơ:
02
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất (Mẫu 05/NDĐ) Thông tư 02/2005/TT-BTNMT, n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ