Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BTC-115200-TT

Cơ quan thống kê:

Tổng cục Thuế

Tên thủ tục hành chính:

Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm

Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
cơ quan thuế quản lý trực tiếp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
cơ quan thuế quản lý trực tiếp
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không phải trả kết quả cho NNT
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Không phải trả kết quả cho NNT

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Đơn vị sử dụng hoá đơn, hàng năm phải báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm với Cục thuế trực tiếp quản lý trước ngày 25 tháng 02 năm sau.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm BC29/HĐ
Số bộ hồ sơ:
01
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm BC29/HĐ Thông tư số 99/2003/TT-BTC n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)