Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BTC-115195-TT

Cơ quan thống kê:

Tổng cục Thuế

Tên thủ tục hành chính:

Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
cơ quan thuế quản lý trực tiếp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
cơ quan thuế quản lý trực tiếp
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không phải trả kết quả cho NNT
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Không phải trả kết quả cho NNT

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn, hàng tháng thực hiện báo cáo tình hình sử dụng với Cục thuế quản lý trực tiếp. Riêng một số ngành đặc thù có thể báo cáo sử dụng hoá đơn hàng quý nhưng phải được sự chấp thuận của Tổng cục Thuế. Thời gian báo cáo chậm nhất là ngày 20 của tháng sau hoặc tháng đầu quý sau.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ, bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn hàng tháng (hoặc hàng quý) với cơ quan trực tiếp quản lý thuế (mẫu BC-26/HĐ).
Số bộ hồ sơ:
01
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (mẫu BC 26/HĐ) Thông tư số 99/2003/TT-BTC n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)